Iнформацiйна вiдкритiсть закладу

Інформаційна відкритість закладу

Установчі документи закладу освіти

Статут закладу освіти

Затверджено
Управління освіти
виконавчого комітету
Рівненської міської ради
Наказ № ____ від ___________
Начальник управління освіти
_______________ В. Харковець

СТАТУТ

Закладу дошкільної освіти
(ясел-садка) компенсуючого типу (санаторного)
№ 39
Рівненської міської ради

(нова редакція)

м. Рівне, 2018 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторного) №39 Рівненської міської ради (далі – заклад освіти) є правонаступником дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторний) №39.
Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: ЗДО №39.
Тип закладу – компенсуючого типу (санаторний) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання.
Організаційно-правова форма: комунальний заклад.
Е-mail: kazkadnz@gmail.com
1.2. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста Рівне в особі Рівненської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
1.3. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами); Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативно-правовими актами; власним статутом.
1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти та її цілісного розвитку; максимальна реалізація творчих здібностей та потенційних можливостей дошкільників; збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом поєднання оптимальної системи медичних засобів, педагогічного впливу, соціально-педагогічної реабілітації, психокорекції; формування валеологічного світогляду, мотивації здорового способу життя.
1.6. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження та зміцнення фізичного, розумового, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій;
– організація лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я та зниження захворюваності у дітей;
– відновлення здоров’я, забезпечення реабілітації дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання;
– виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
– урізноманітнення системи профілактично-лікувальних заходів, загартування дитячого організму за допомогою водних процедур під час плавання в басейні;
– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також  цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
– формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;
– формувати у дітей життєво важливі уміння і навички, ціннісне ставлення до світу та самої себе;
– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
– забезпечувати розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля;
– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);
– проведення соціально-педагогічного патронату сімей;
– раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку;
1.7. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– створення безпечних та якісних умов для усіх учасників освітнього процесу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Заклад освіти має такі повноваження:
– задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти;
– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
– планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;
– формує освітню програму закладу освіти;
– забезпечує добір і розстановку кадрів;
– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
– додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
– здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.
1.11. Взаємодія сім’ї і закладу освіти:
– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;
– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:
– у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
– у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;
– у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
– за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;
– за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
1.12. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.
1.13. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад освіти розрахований на 260 місць.
2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.
2.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.
2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.5. У закладі освіти функціонує 11 груп з денним режимом перебування.
2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:
– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;
– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб;
– в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами).
Можуть вноситись зміни за погодженням із засновником.
2.7. Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно пред’явити:
– заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
– свідоцтво про народження дитини;
– документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї;
– висновок ЛКК для зарахування дітей в санаторні групи, направлення місцевого органу управління освіти.
2.8. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:
– її хвороби, карантину;
– санаторно-курортного лікування, реабілітації;
– на період відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
– у літній оздоровчий період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:
– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;
– якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин
більше 2-х місяців.
2.10. Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу освіти.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи закладу встановлюється засновником відповідно до законодавства України.
3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: з 700 до 1900.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
4.3. Річний план роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.
4.4. У закладі освіти освітній процес проводиться українською мовою.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.
4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.
Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.
4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.
4.10.Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
4.11. Додаткові освітні послуги, спрямовані на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює заклад освіти.
4.12. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати освітню програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:
– діти дошкільного віку;
– педагогічні працівники: директор, вихователь – методист, вихователі,
практичний психолог, інструктор з фізичної культури, музичні
керівники;
керівники гуртків, студій, секцій, вчителі – логопеди, інші спеціалісти;
– медичні працівники;
– помічники вихователів;
– батьки або особи, які їх замінюють;
– соціальний педагог;
– асистент дітей з особливими освітніми потребами;
– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і батьками.
5.3. Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване державою право на:
– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
– безоплатне медичне обслуговування;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу освіти;
– звертатися до директора закладу освіти з питань
розвитку, навчання і виховання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, стан її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;
– інші права, що не суперечать законодавству України
5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;
– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;
– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);
– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної мови та державних символів України, до національних, історичних, культурних цінностей України, народних традицій і звичаїв;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в
закладі освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);
– своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:
– директора – 40 годин;
– вихователя – методиста – 36 годин;
– вихователя групи загального типу – 30 годин;
– вихователя інклюзивної групи, групи компенсую чого типу – 25годин;
– практичного психолога – 40 годин;
– музичного керівника – 24 годин;
– інструктора з фізичної культури – 30 годин;
– вчителя – логопеда – 20 годин;
– керівника гуртка – 18 годин;
– соціального педагога – 40 годин;
– асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин.
5.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.
5.9. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.
5.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
5.11. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:
– на академічну свободу;
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;
– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– на участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– на безпечні і нешкідливі умови праці;
– бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством;
– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;
– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
5.12. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору, свої посадові обов’язки;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
– співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечити її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
– берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;
– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;
– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
– наставлянням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності,працелюбства;
– захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, що завдають шкоди здоров’ю дитини, забезпечувати емоційний комфорт;
– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.13. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу директором закладу дошкільної освіти.
5.14. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
5.15. Працівники закладу освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
5.16. Педагогічні працівники закладу освіти відповідно Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
5.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, згідно Закону України «Про освіту».
5.18. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
5.19. У між атестаційний період відповідно педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
5.20. За успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.
5.21. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

6.2. Безпосереднє управління закладом освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти з дотриманням чинного законодавства.
На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.
6.3. Директор закладу освіти:
– організовує діяльність закладу освіти;
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених
Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
– є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;
– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки ;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;
– затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування
дітей;
– затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей і потреб;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;
– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.
6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.
Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради закладу освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада закладу освіти:
– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
– органи самоврядування працівників закладу освіти;
– органи батьківського самоврядування;
– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори (конференція):
– заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;
– розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
– обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– в закладі можуть діяти батьківські комітети;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
6.7. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.
6.8. У закладі створюється наглядова (піклувальна) рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.
7.2. У закладі освіти встановлено 4-и разове харчування.
7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на директора закладу освіти.
7.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі освіти покладаються на Рівненську міську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
7.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою та кулінарною обробкою продуктів харчування, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, директора закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.
7.6. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та лікарем педіатром дитячої поліклініки, спеціально закріпленим за закладом освіти.
8.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:
– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
8.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу, проведення лікувально-профілактичних заходів та оздоровлення дітей в басейні.
8.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно

забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається в балансі.
9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління.
9.3. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар,обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.
9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
9.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.
9.6. Збитки, завдані закладу освіти, в результаті порушення майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.
9.7. Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.
10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:
– державного та місцевих бюджетів;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– інші кошти, не заборонені законодавством;
– кошти від надання додаткових освітніх послуг

10.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
10.6. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.
10.7. Штатні розписи закладу освіти встановлюються управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
10.8. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від об’єму і якості праці. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням профспілкового комітету.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.
11.2.Заклад освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
11.3.Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.
11.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

XIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ та ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.
12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.
12.4. У разі ліквідації закладу освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.
12.5. При ліквідації, реорганізації чи перепрофілюванні закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.
12.6. Заклад освіти вважається ліквідованим, реорганізованим чи перепрофільованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

Розпорядження про ліцензування закладу освіти

Розпорядження 001

Додаток до розпорядження                                                                                                                                                              голови облдержадміністрації

23.08.2018 № 568

Перелік комунальних навчальних закладів області

щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без

проходження процедури ліцензування

Повне найменування навчального закладу, ліцензіата, як юридичної особи (згідно установчих документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб) Ідентифікаційний код навчального закладу, як юридичної особи (ЄДРПОУ) Місцезнаходження навчального закладу, як юридичної особи (індекс, область, район, місто (село), вулиця, будинок) Рівень освіти Ліцензований обсяг (максимальна кількість осіб, що можуть навчатися одночасно, або проектна потужність)
  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 39 33082195 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 40 А Дошкільна 280

 


Структура та органи управління закладу

Управління закладом освіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Безпосереднє управління закладом освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

Освітні програми, що реалізуються в закладі

1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція) – від народження до трьох років; від трьох до шести (семи) років/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В.
2. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»/ Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.
3. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації/ І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна.

Мова освітнього процесу

Освітній процес здійснюється українською мовою.

Наявність вакантних посад в закладі

Вакантні посади – відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 • групові приміщення – 11 груп
 • харчоблок (комора) – 1
 • пральня – 1
 • лікувально – оздоровчий центр – 1
 • фізкультурна зала – 1
 • кабінет практичного психолога – 1
 • кабінет завідувача господарства – 1
 • актова зала – 1
 • музичний кабінет – 1
 • медичний блок (ізолятор, процедурний кабінет, кабінет сестри медичної) – 1
 • кабінет директора – 1
 • методичний кабінет – 1
 • басейн
 • кабінет бухгалтерії

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти 2019-2020 н.р. ЗДО №39

Освітні  лінії

 

Групи  раннього   віку(61дит.) Групи   молодшого віку(94дит.) Групи середнього віку(96діт.) Групи старшого  віку(107діт.)
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
К-сть           % К-сть % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        %
Особистість  в 5 9 12 21 14 14 25 25 11 12 15 23 18 16 30 28
дитини с 45 81 42 75 71 72 71 72 70 74 72 76 81 75 70 64
н 6 10 2 6 13 12 2 3 13 14 7 5 9 10 8 8
Дитина  в  соціумі В 2 4 12 7 6 5 13 13 7 7 11 12 15 16 22 20
С 41 73 38 69 80 81 77 79 82 87 80 85 80 74 80 74
Н 13 23 6 10 12 12 8 8 5 6 3 3 13 12 6 6
Дитина  в   природному  довкіллі В 4 7 10 17 6 5 12 12 5 6 21 22 23 21 34 32
С 46 83 39 69 82 83 81 76 80 84 69 73 78 72 70 64
Н 6 10 12 21 10 10 5 10 9 10 4 4 7 7 4 4
Дитина  у   світі  культури В 8 21 8 14 7 6 16 16 9 10 12 12 15 14 38 35
С 41 73 40 71 81 82 77 79 74 78 74 78 80 74 62 57
н 7 12 6 10 10 10 5 10 11 12 8 8 13 12 8 8
Мовлення  дитини В 2 4 2 3 5 4 12 12 5 6 7 5 17 16 29 28
С 50 89 51 91 80 81 77 79 74 78 81 86 76 70 69 64
Н 4 7 3 5 13 12 9 9 15 16 6 6 15 16 8 8
Дитина   в   сенсорно-пізнавальному   просторі В 3 6 6 11 7 6 9 9 9 10 14 15 19 18 39 38
С 47 84 45 84 80 81 72 73 72 76 70 74 73 80 65 60
Н 6 10 5 9 11 11 7 7 13 14 10 10 18 16 4 2
Діяльність  дитини В 7 12 7 12 10 10 15 15 14 15 24 25 28 25 48 45
С 42 75 46 87 82 83 81 82 72 76 66 72 76 70 60 55
н 7 13 3 5 6 5 2 3 8 9 4 4 4 3 0 0


Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗДО за 2019-2020 н.р.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39, розташований за адресою: м.Рівне, вул.Макарова, 40-а, розрахований на 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 9 груп для дітей передшкільного віку.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем, з 12-годинним перебуванням дітей.
В ЗДО №39 працює 72 співробітники, з них 30 – педагогічні працівники, 42 особи – обслуговуючий та технічний персонал.
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в закладі проводилась гурткова робота та гурткова робота з надання додаткових освітніх платних послуг.
Працюють гуртки за напрямками:
– англійська мова;
– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;
– образотворча діяльність
Працюють гуртки з надання додаткових освітніх платних послуг за напрямками:
– англійська мова;
– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;
– хореографія 
Робота закладу систематично відображалась на сторінках сайту ЗДО, що дало можливість батькам спостерігати за організацією освітнього процесу протягом року. Відмічено високий рівень розумової готовності дітей до навчання в школі та фізичної підготовки випускників. Позитивні відгуки батьків і про роботу ЛОЦ, басейну, організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, що якісно впливає на загартування дітей, підвищення імунітету та оздоровлення частохворіючих ослаблених дітей, створення позитивно-емоційних настроїв у дітей.
Батьки задоволені організацією якісного та різноманітного харчування, забезпеченням дієтичного харчування, що значно покращує стан здоров’я дітей з проблемами ШКТ.
Керуючись у своїй діяльності Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО, здійснюю загальне керівництво та контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
У поточному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:
– якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;
– контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;
– формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;
– дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;
– виконання річних завдань;
– складання бюджетного запиту на рік;
– організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;
– організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади.
Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.
Намагаюсь створювати комфортні умови життєдіяльності для дітей та працівників; несу відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожного вихованця.
Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної компетентності.
У своїй роботі відображаю вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло. Ціную і розвиваю в колективі гласність і критику, дотримуюсь в роботі дисципліни, вдало делегую повноваження, розподіляю відповідальність між всіма членами в колективі.
Надаю реальну, дієву методичну допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості.
Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, експериментально-дослідницьку роботу педагогів.
Спільно з профспілковим комітетом закладу намагаюсь створювати позитивний мікроклімат у колективі.
Значну увагу приділяю зміцненню, поповненню та модернізації матеріально-технічної бази, яка значно покращувалась завдяки коштам, які були виділені Управлінням освіти та завдяки діяльності Піклувальної Ради закладу.
Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році здійснювалось відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-323 «Про виконання норм харчування у ДНЗ», статей Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298∕227 (із змінами). З метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей, забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування вихованців із затвердженими грошовими нормами. Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.
Протягом 2019/2020 навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої ефективно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування, технології приготування їжі, виходу нормативного об’єму страв, надходженням продуктів харчування та продовольчої сировини із супровідними документами, відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.
Медичний персонал закладу здійснює лікувальні та профілактичні заходи в ЛОЦ; проведення обов’язкових медичних оглядів та профщеплень за участі лікаря-педіатра; контроль за станом здоров’я, антропометрією, організацією фізичного виховання та дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил; загартування в басейні.
Робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя проводилась з урахуванням вікових особливостей дітей, в процесі занять з валеології, організації дидактичних та сюжетно-рольових ігор, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась і роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя шляхом проведення бесід та консультацій. З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок у дітей про надзвичайні ситуації, в закладі проводились практичні навчання – «Тиждень безпеки дитини». За період 2019/2020 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму.
Проте, в закладі дошкільної освіти залишаються проблеми, а саме:
– потребує асфальтування територія закладу;
-придбання сучасного ігрового обладнання на майданчики;
– заміна плитки на підлозі харчоблоку;
– приміщення дитячого садка не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу.

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які навчаються в ЗДО

Проектна потужність – 260 дітей
Загальна кількість дітей у закладі – 332
Групи для дітей раннього віку – 2
Дітей груп раннього віку – 52
Дітей груп передшкільного віку – 280
Груп для дітей молодшого дошкільного віку – 3
Груп для дітей середнього дошкільного віку – 3
Груп для дітей старшого дошкільного віку – 3

Правила прийому до закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Рівненської міської ради
04.09.2014 № 4382

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ МІСТА РІВНОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного (далі – Положення), розроблене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного. 
2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м. Рівного здійснюється з метою: – забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного; – забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; – забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного; – запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ; – здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного. 
3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному. 
4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до неї, надання інформації. 
5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає пункту 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ДНЗ: – повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу; – кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи; – перелік зарахованих дітей до ДНЗ; – кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік). 
3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ.
4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5 днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей. 
5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання керівником ДНЗ заяви про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (ЗМІНИ) ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДВІДУВАТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація: а) про дітей: – прізвище, ім’я, по батькові; – дата народження; – адреса проживання; – серія та номер свідоцтва про народження; – інформація про пільгову категорію (за наявності). б) про батьків: – прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – навчальний заклад та вікова група, яку відповідно до бажання батьків або осіб, які їх замінюють має відвідувати дитина; 
– електронна пошта (E-mail) (при наявності); 
– контактний телефон. 
3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, які їх замінюють через сайт Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Заявник зобов’язаний упродовж 5 робочих днів від дати реєстрації, надати документ, що підтверджує належність заявника до пільгової категорії. 
4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо: – заявлена особа вже зареєстрована; – порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений в пунктах 2, 3 розділу 3. 
5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється: – на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (пункт 1 розділу 4). 
6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. 
7. Внесення змін до відомостей про дітей (перереєстрація) здійснюється в порядку, визначеним пунктом 3 розділу 3 Положення. У випадку внесення відомостей про інший ДНЗ та іншу вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого- медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором). Заявник зобов язаний у термін 14 календарних днів (від дати поданих списків реєстратором) з явитися у ДНЗ для оформлення документів відповідно до пункту 1 розділу 4 цього Положення. 
3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.
4. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника. 
5. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором. 
6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій. 
6.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу). 
6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до цього Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг. 
6.3. До пільгових категорій належать: – діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; – діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів; – діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я); – діти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції; – діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; – діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку; – діти, батьки яких мають статус відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (на підставі витягу з наказу відповідного командира (начальника) про відрядження особового складу самостійно або у складі підрозділу (команди) для участі в антитерористичній операції). 
7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 
8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ДНЗ. 
9. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради за фактом звернення батьків.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЄДИНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ ДАНИХ
1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника. 
2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ДНЗ. 
2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі. 
2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Секретар міської ради А. Грещук

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб

з особливими освітніми потребами

Наявні: 

кнопка виклику;

чергова людина

телефон: 64-10-78

Додаткові освітні послуги в закладі

Заклад освіти організовує додаткові освітні послуги, керуючись ст.53 Конституції України, ст.61 Закону України “Про освіту”, ст.22 п.4 Закону України “Про дошкільну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010р. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”, спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та міністерства економіки №736/902/758 від 23.07.2010р. ”Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами “, ст.26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, власним Статутом.

Додатковими освітніми послугами, наданими закладом дошкільної освіти №39 є платні заняття для дітей передшкільного віку (з 3-х до 6-7-и років) в гуртках освітньої діяльності, пов’язані з поглибленим інтелектуальним, мовним, естетичним та фізичним розвитком дітей, їх підготовкою до навчання в школі:

– гурток англійської мови для дітей 6-го р.ж.;

– логопедичний для дітей 4-5-го р.ж.;

– хореографії для дітей 4-5-6-го р.ж.;

– навчання читанню за методикою М.Зайцева для дітей 4-5-го р.ж.

 • Хореографія – авторська програма з хореографії «Барвиста веселка»;
 • Англійська мова – програма, методичні рекомендації з англійської мови Т.Шкваріної;
 • Навчання читанню за методикою М.Зайцева – програма з навчання читанню М.Зайцева;
 • Логопедія – авторська програма з логопедії «Порушення вад звуковимови»

-Розмір плати за відвідування одного гуртка — становить 150.00 грн.

– Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі дітям — сиротам; дітям-інвалідам; дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

на одну дитину вартості додаткових освітніх платних послуг ЗДО №39

Фонд оплати праці з нарахуваннями 80% – 120.00грн.

Оплата комунальних послуг 10% – 15.00грн.

Придбання матеріальних цінностей 10% – 15.00грн.

Всього – 150.00грн.

Розмір плати за харчування

 • групи раннього віку (4-разове харчування) – 32.00 грн.;
 • групи передшкільного віку (4-разове харчування) – 38.00 грн.

Перелік гуртків

Працюють гуртки для дітей з 3-х до 6-7-и років: 
1. Англійська мова для дітей 5-го р.ж. – керівник гуртка Боровець Д.Б.
2. Навчання швидкочитанню за методикою М.Зайцева для дітей 6-7-го р.ж.- керівник гуртка Лісовська Л.О.  
4. Образотворча діяльність для дітей 6-го р.ж. – керівник гуртка Кушнір Л.Г.

Картинки по запросу візерунки для вишиванки

Розпорядження про ліцензування закладу освіти

Розпорядження 001

Додаток до розпорядження                                                                                                                                                                                      голови облдержадміністрації

23.08.2018 № 568

Перелік комунальних навчальних закладів області

щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без

проходження процедури ліцензування

 

Повне найменування навчального закладу, ліцензіата, як юридичної особи (згідно установчих документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб) Ідентифікаційний код навчального закладу, як юридичної особи (ЄДРПОУ) Місцезнаходження навчального закладу, як юридичної особи (індекс, область, район, місто (село), вулиця, будинок) Рівень освіти Ліцензований обсяг (максимальна кількість осіб, що можуть навчатися одночасно, або проектна потужність)
  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 39 33082195 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 40 А Дошкільна 280

 

 

 

 

Звіт завідувача ДНЗ №39

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39, розташований за адресою: м.Рівне, вул.Макарова, 40-а, розрахований на 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 9 груп для дітей передшкільного віку.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, з 12-годинним перебуванням дітей.

В ДНЗ №39 працює 72 співробітники, з них 30 – педагогічні працівники, 42 особи – обслуговуючий та технічний персонал.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота. Працюють гуртки за напрямками:

– англійська мова;

– хореографія;

– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;

– образотворча діяльність

Робота закладу систематично відображалась на  сторінках сайту ДНЗ, що дало можливість батькам спостерігати за організацією освітньо-виховного процесу протягом року. Відмічено високий рівень готовності  дітей до навчання в школі  та фізичну підготовку. Задоволені батьки і результативною роботою ЛОЦ, басейну, організацією фізкультурно-оздоровчої роботи, що позитивно сприяло загартуванню дітей, підвищення їх імунітету та оздоровленню частохворіючих ослаблених дітей. Відмічені  позитивні відгуки батьків про організацію харчування: було якісним та різноманітним, а забезпечення дієтичного харчування значно покращувало стан здоров’я дітей з проблемами ЖКТ.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками завідувача, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

У поточному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:

– якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

– контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;

– формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;

– дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;

– виконання річних завдань;

– складання бюджетного запиту на рік;

– організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;

– організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах дошкільного закладу.

Як завідувач, я несу відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожного вихованця, тому перш за все створюю комфортні умови життєдіяльності дітей та роботи для працівників.

Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної компетентності.

Стиль керівництва відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло. Ціную і розвиваю в колективі гласність і критику, дотримуюсь в роботі дисципліни, вдало делегую повноваження, розподіляю відповідальність між всіма членами в колективі.

Надаю реальну, дієву допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, експериментально-дослідницьку роботу педагогів.

Спільно з профспілковим комітетом закладу намагаюсь створювати позитивний мікроклімат у колективі.

Значна увага у розвитку дошкільного навчального закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази, яка значно покращувалась завдяки коштам, які були виділені управлінням освіти та активній діяльності Піклувальної Ради закладу та батьків.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році здійснювалось відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-323 «Про виконання норм харчування у ДНЗ», статей Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298∕227 (із змінами). З метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців дошкільного навчального закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей, забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування вихованців із затвердженими грошовими нормами. Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

Протягом 2017/2018 навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.

Медичний персонал закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних та сюжетно-рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя. За період 2017/2018 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму. Але ця робота вимагає від всіх працівників підвищеної відповідальності. З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводився «Тиждень безпеки дитини».

Проте, в дошкільному закладі залишаються проблеми, а саме:

– асфальтування території закладу;

-придбання сучасного ігрового обладнання на майданчики;

– заміна покриття(шиферу) на дитячих майданчиках;

– заміна плитки на підлозі харчоблоку;

– придбання нового холодильника на харчоблок;

– приміщення дитячого садка не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією;

– приміщення дитячого садка не обладнано системою оповіщення про пожежу.