Звіт завідувача ДНЗ №39

Звіт завідувача ДНЗ №39

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39, розташований за адресою: м.Рівне, вул.Макарова, 40-а, розрахований на 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 9 груп для дітей передшкільного віку.

Групи комплектуються за віковими ознаками. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем, з 12-годинним перебуванням дітей.

В ДНЗ №39 працює 72 співробітники, з них 30 – педагогічні працівники, 42 особи – обслуговуючий та технічний персонал.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводилась гурткова робота. Працюють гуртки за напрямками:

– англійська мова;

– хореографія;

– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;

– образотворча діяльність

Робота закладу систематично відображалась на  сторінках сайту ДНЗ, що дало можливість батькам спостерігати за організацією освітньо-виховного процесу протягом року. Відмічено високий рівень готовності  дітей до навчання в школі  та фізичну підготовку. Задоволені батьки і результативною роботою ЛОЦ, басейну, організацією фізкультурно-оздоровчої роботи, що позитивно сприяло загартуванню дітей, підвищення їх імунітету та оздоровленню частохворіючих ослаблених дітей. Відмічені  позитивні відгуки батьків про організацію харчування: було якісним та різноманітним, а забезпечення дієтичного харчування значно покращувало стан здоров’я дітей з проблемами ЖКТ.

Як завідувач, у своїй діяльності я керувалась Статутом нашого закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками завідувача, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника дошкільного навчального закладу.

Відповідно до законодавства я здійснюю загальне керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.

У поточному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:

– якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;

– контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;

– формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;

– дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

– підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;

– виконання річних завдань;

– складання бюджетного запиту на рік;

– організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;

– організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують дошкільні заклади.

Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах дошкільного закладу.

Як завідувач, я несу відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожного вихованця, тому перш за все створюю комфортні умови життєдіяльності дітей та роботи для працівників.

Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної компетентності.

Стиль керівництва відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло. Ціную і розвиваю в колективі гласність і критику, дотримуюсь в роботі дисципліни, вдало делегую повноваження, розподіляю відповідальність між всіма членами в колективі.

Надаю реальну, дієву допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості.

Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, експериментально-дослідницьку роботу педагогів.

Спільно з профспілковим комітетом закладу намагаюсь створювати позитивний мікроклімат у колективі.

Значна увага у розвитку дошкільного навчального закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази, яка значно покращувалась завдяки коштам, які були виділені управлінням освіти та активній діяльності Піклувальної Ради закладу та батьків.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 навчальному році здійснювалось відповідно листа Міністерства освіти і науки України №1/9-323 «Про виконання норм харчування у ДНЗ», статей Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298∕227 (із змінами). З метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців дошкільного навчального закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей, забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування вихованців із затвердженими грошовими нормами. Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.

Протягом 2017/2018 навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Готуючи страви, кухарі дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.

Медичний персонал закладу здійснює профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних та сюжетно-рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя. За період 2017/2018 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму. Але ця робота вимагає від всіх працівників підвищеної відповідальності. З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводився «Тиждень безпеки дитини».

Проте, в дошкільному закладі залишаються проблеми, а саме:

– асфальтування території закладу;

-придбання сучасного ігрового обладнання на майданчики;

– заміна покриття(шиферу) на дитячих майданчиках;

– заміна плитки на підлозі харчоблоку;

– придбання нового холодильника на харчоблок;

– приміщення дитячого садка не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією;

– приміщення дитячого садка не обладнано системою оповіщення про пожежу.