Положення про Піклувальну раду ДНЗ №39

Положення про Піклувальну раду ДНЗ №39

 

 1. Загальні положення 
 • Відповідно до пункту 65 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету міністрів україни від 14.06.2000р. № 964, у ДНЗ № 39 створена Піклувальна рада.
 • Піклувальна рада ДНЗ № 39 – це орган самоврядування, який створений з ініціативи батьківського комітету закладу, з метою залучення громадськості до вирішення проблем та забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу. Піклувальна рада сформована з представників органів виконавчої влади, громадськості , працівників закладу та покликана всебічно сприяти справі освіти, виховання, соціального захисту вихованців.
 • У своїй діяльності Піклувальна рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про міське самоврядування В Україні», «Про підприємництво», «Про благодійництво та благодійні організації» та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
 1. Мета, завдання і основні напрямки діяльності Піклувальної ради.
 • Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності дошкільної освіти для всіх дітей, задоволення їх освітніх потреб, залучення широкої громадськості до розв’язання проблем навчання і виховання.
 • Основними завданнями Піклувальної ради є:
 • співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов організації навчально-виховного процесу в ДНЗ.
 • розробка та реалізація заходів щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної, фізкультурно-оздоровчої та лікувальної бази ДНЗ.
 • залучення додаткових джерел фінансування для забезпечення повноцінної діяльності ДНЗ.
 • стимулювання творчої праці працівників і вихованців закладу.
 • організація добродійної допомоги малозабезпеченим сім’ям, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.
 • участь в організації оздоровлення вихованців і працівників, проведенні екскурсій, походів, культурно-масових заходів, обміні делегаціями з закладами інших міст.
 • сприяння організації та проведенні заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу.
 • усебічне зміцнення зв’язків між родинами вихованців та ДНЗ.
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
 • Піклувальна рада діє на засадах:
 • Пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;
 • Самоврядування;
 • Колегіальності ухвалення рішень;
 • Добровільності й рівноправності членства;
 • Законності, гласності;
 • Расової і національної толерантності.
 • Піклувальна рада сприяє утвердженню ідеалів гуманізму, добродійності і меценатства.
 1. Створення піклувальної ради та організації її діяльності.
 • Піклувальна рада ДНЗ створена за рішенням загальних зборів закладу.
 • До складу піклувальної ради входять представники місцевих органів виконавчої влади, громадськості, органи батьківського самоврядування, підприємств, працівники закладу, члени педагогічного колективу, окремі громадяни.
 • Склад Піклувальної ради сформований з непарної кількості членів ради.
 • Термін повноважень членів піклувальної ради – від 1 до 3 років. Член Піклувальної ради може достроково складати свої повноваження, подавши заявку на ім’я голови Піклувальної ради. У випадку, коли він не бере участі у її роботі, може бути виведений зі складу ради рішенням Загальних зборів за ініціативою Піклувальної ради.
 • Піклувальна рада має право прийняти рішення про саморозпуск, якщо за це проголосувало більше половини її членів.
 • Піклувальна рада може бути розпущена за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш як 2/3 членів загальних зборів.
 • Члени Піклувальної ради обирають зі свого складу голову, його заступника і секретаря. Голова Піклувальної ради організовує її роботу, координує діяльність ради, представляє її в місцевих органах влади, готує і проводить засідання, затверджує рішення Піклувальної ради. Голова ради має право делегувати свої повноваження членам Піклувальної ради. Секретар веде діловодство.
 • Засідання Піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 його членів. Рішення Піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
 • Засідання Піклувальної ради проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал. Рада планує свою роботу на навчальний рік.
 • Рішення Піклувальної ради ухвалюються колегіально і оформляються протоколами, які зберігаються протягом 3 років.
 • Не допускається втручання членів Піклувальної ради в навчально-виховний процес без згоди керівника закладу.
 • Піклувальна рада інформує про свою діяльність на зборах, у засобах масової інформації, тощо.
 • Рішення Піклувальної ради в 7-денний термін доводиться до відома колективу ДНЗ, батьків, громадськості. Їх виконання організовуються членами Піклувальної ради.
 1. Права і обов’язки членів Піклувальної ради
 • Члени Піклувальної ради мають такі права і обов’язки:
 • Обирати і бути обраними головою, заступником, секретарем Піклувальної ради.
 • Вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника ДНЗ, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-методичної, фізкультурно-оздоровчої та лікувальної бази ДНЗ та вживати заходи для їх зміцнення.
 • Сприяти залученню додаткових джерел фінансування ДНЗ: благодійних внесків батьків при оформленні дітей в ДНЗ з метою проведення ремонтних робіт, збагачення матеріальної бази, та підготовки закладу до нового навчального року, благодійні внески батьків щомісяця на потреби групи та закладу з метою забезпечення повноцінного функціонування ДНЗ протягом року.
 • Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи ДНЗ, з метою сприяння їх розв’язанню у встановленому порядку
 • Своєчасно одержувати повідомлення про проведення засідань піклувальної ради і запропонований порядок денний, працювати з усіма документами, що стосується порядку денного чергового засідання ради.
 • Одержувати повну інформацію про матеріально-технічний стан, фінансове та навчально-методичне забезпечення ДНЗ
 • Вносити пропозиції щодо порядку денного засідання, ухвалення рішень, що входять у компетенцію Піклувальної ради
 • Захищати права та інтереси вихованців та працівників ДНЗ
 • Вносити пропозиції щодо розподілу коштів, які надходять на адресу управління освіти, ДНЗ, у тому числі щодо матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу
 • Контролювати використання добровільних грошових внесків і переданих матеріальних цінностей
 • Брати участь у роботі загальних міських зборів, бути присутнім на заходах, що проводить управління освіти та ДНЗ
 • Вийти зі складу Піклувальної ради.
 1. Фінансова діяльність піклувальної ради
 • Піклувальна рада організовує і контролює надходження коштів на рахунок ГО «Малятко-здоров’ятко»:
 • Добровільних благодійних внесків батьків на збагачення матеріальної бази (батьків дітей, що поступають в ДНЗ та щомісячних добровільних внесків – на збагачення матеріальної бази), благодійні внески батьків на ремонт закладу.
 • Надання матеріальної допомоги, благодійні внески від шефських організацій, орендаря та інших фізичних та юридичних осіб на збагачення матеріальної бази.
 • Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять у вигляді безоплатної фінансової допомоги або добровільних внесків юридичних чи фізичних осіб на визначений рахунок – не вважаються прибутком і не оподатковуються.
 • У випадку надходження коштів від піклувальної ради або інших фізичних чи юридичних осіб бюджетні асигнування ДНЗ не зменшуються . Позабюджетні кошти не підлягають вилученню і використовуються винятково за цільовим призначенням.
 • Піклувальна рада щороку інформує Загальні збори про результати своєї фінансової діяльності.