Установчі документи закладу освіти

Установчі документи закладу освіти

Статут закладу освіти

Затверджено
Управління освіти
виконавчого комітету
Рівненської міської ради
Наказ № 291-ос. від 08.08.2017р.
СТАТУТ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
(ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ 
(САНАТОРНИЙ) № 39
В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) №39 (далі – дошкільний заклад) є правонаступником дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №39 (код 33082195).
Скорочена назва дошкільного закладу: ДНЗ №39.
Тип закладу – компенсуючого типу (санаторний) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання.
Організаційно-правова форма: комунальний заклад. 
1.2. Місце знаходження дошкільного закладу: 
33024, Рівненська область
місто Рівне, вул. Макарова, 40а
Тел. 64-10-78, 64-07-54
Е-mail: kazkadnz@gmail.com
1.3. Засновником і власником дошкільного навчального закладу є територіальна громада міста Рівне в особі Рівненської міської ради. 
Органом управління дошкільного закладу є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами); Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативно-правовими актами; власним статутом; Порядком комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу, затвердженим наказом МОН та МОЗ України від 27.03.2006р.
1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може виступати позивачем, відповідачем у судах.
1.6. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти; створення умов для фізичного, розумового і духовного розвитку дітей, максимальна реалізація їх творчих здібностей та потенційних можливостей; збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом поєднання оптимальної системи медичних засобів, педагогічного впливу, соціально-педагогічної реабілітації та психокорекції; удосконалення всіх напрямків фізкультурно-оздоровчої роботи, урізноманітнення системи профілактично-лікувальних заходів, загартування дитячого організму за допомогою повітряних та водних процедур під час плавання в басейні; впровадження здоров’язбережувальних технологій та забезпечення органічної єдності в оздоровленні дітей; формування валеологічного світогляду та мотивації здорового способу життя.
1.7. Діяльність дошкільного закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій;
– організація лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів спрямованих на зміцнення здоров’я і зниження захворюваності у дітей;
– відновлення здоров’я, забезпечення реабілітації дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання;
– виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
– виконання Базового компонента дошкільної освіти;
– здійснення інклюзивної освіти;
– здійснення соціально-педагогічного патронату сімей;
– раціональне використання новітніх педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку;
– надання додаткових освітніх послуг, спрямованих на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти з врахуванням потреб батьків. 
1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
– безпечні умови освітньої діяльності;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Дошкільний заклад має право:
– проходити в установленому порядку державну атестацію;
– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради;
– отримувати кошти та матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
– залишати у своєму розпорядженні та використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
– розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних підрозділів;
– використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу.
1.11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 
1.12. Дошкільний заклад є некомерційним і неприбутковим навчальним закладом.
1.13. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини відповідно до чинного законодавства.
II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.1. Заклад розрахований на 260 місць.
2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. 
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі дитина може перебувати короткотривало (до чотирьох годин). До груп з короткотривалим перебуванням зараховуються діти від 2 років до 6 (7) років. 
Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.3. У дошкільному закладі функціонує 11 груп з денним режимом перебування.
2.4. Наповнюваність груп дітьми становить:
– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– з короткотривалим перебуванням – до 10 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб. 
Можуть вноситись зміни за погодженням із засновником.
2.5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
– заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
– свідоцтво про народження дитини;
– документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї;
– висновок ЛКК для зарахування дітей в санаторні групи, направлення місцевого органу управління освітою.
2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі:
– її хвороби, карантину;
– санаторного лікування, реабілітації;
– на період відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
– у літній оздоровчий період (75 днів).
2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись: 
– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі цього типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців;
– якщо дитина не відвідує дошкільний заклад без поважних причин більше 2-х місяців.
2.8. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.9. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: з 700 до 1900.
3.3. Допускаються зміни в режимі роботи дошкільного закладу за згодою засновника.
IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період. 
4.3. Річний план роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу і погоджується з управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.
4.6. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, на основі угоди (договору) між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини визначеного МОН та МОЗ України.
Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з дошкільного навчального закладу.
4.7. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.
V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
5.1. Дошкільний заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів. 
5.2. У дошкільному закладі встановлено 4-ри разове харчування. 
5.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у дошкільному закладі покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на завідувача дошкільного закладу.
5.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільному закладі покладається на засновника, відповідні органи управління охорони здоров’я та відповідні органи управління освітою. 
5.5. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та завідувача дошкільного закладу.
VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладу та лікарем педіатром дитячої поліклініки, спеціально закріпленим за дошкільним закладом.
До основних обов’язків медичних працівників дошкільного закладу належать:
– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
6.2. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу, проведення лікувально-профілактичних заходів та оздоровлення дітей в басейні.
VII. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є: 
– діти переддошкільного та дошкільного віку;
– завідувач; 
– вихователь-методист;
– вихователі; 
– практичний психолог;
– інструктор з фізкультури;
– музичні керівники;
– керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти; 
– медичні працівники;
– помічники вихователів;
– батьки або особи, які їх замінюють.
7.2. За успіхи у роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення, відповідно до чинного законодавства.
7.3. Права і обов’язки дитини охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством.
Кожна дитина, що виховується в дошкільному закладі має право на:
– безоплатну дошкільну освіту в дошкільному закладі;
– безоплатне медичне обслуговування в дошкільному закладі;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– розвиток своїх творчих здібностей та інтересів, вибір гуртка за інтересами;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– вибирати дошкільний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного закладу;
– звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;
– вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу, організації додаткових послуг;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
– поважати гідність дитини;
– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);
– своєчасно повідомляти дошкільний заклад про причину відсутності дитини;
– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України «Про освіту» – вищу або середню спеціальну освіту), забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний та психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього розпорядку дошкільного закладу.
7.7. Педагогічні працівники мають право:
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
– забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– співпрацювати з сім’єю вихованця дошкільного закладу з питань навчання та виховання дітей;
– сприяти задоволенню попиту батьків на додаткові освітні платні послуги;
– берегти майно дошкільного закладу: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу завідувачем дошкільного закладу.
7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно чинного законодавства.
7.11. Працівники дошкільного закладу проходять періодичні медичні огляди в медичних установах міста та лабораторні обстеження згідно чинного законодавства.
7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 
7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
VIII. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади начальником управління освіти з дотриманням чинного законодавства.
На посаду завідувача дошкільним закладом призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче від освітнього кваліфікаційного рівня «спеціаліст», стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менше як три роки, а також організаторські здібності, та стан здоров’я якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Завідувач дошкільного навчального закладу: 
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;
– діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу; відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
– приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
– затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
– затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
– організовує додаткові освітні платні послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дошкільників;
– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– за погодженням з радою дошкільного закладу в межах фонду заробітної плати встановлює надбавки, доплати, премії працівникам дошкільного закладу;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.
8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: завідувач, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради є завідувач дошкільним навчальним закладом. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада закладу:
– оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі; 
– розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;
– визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників; 
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей; 
– обговорює питання щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
– аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільному навчальному закладі; 
– визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію; 
– приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.
Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.
Кількість засідань педагогічної ради становить не менше чотирьох на рік.
8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Термін їх повноважень становить один рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори:
– приймають Статут, зміни і доповнення;
– обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
– розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.
8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.
Кількість засідань ради визначається за потребою.
Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки).
Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків або осіб, які їх замінюють.
8.6. У дошкільному закладі може діяти Піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.
Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.
Основними завданнями піклувальної ради є:
– співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
– сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;
– сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
– сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;
– організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;
– стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
– всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;
– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.
IX. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
9.1. Майно дошкільного закладу становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається в балансі.
9.2. Майно дошкільного закладу є комунальною власністю і належить закладу на праві оперативного управління.
9.3. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що не може бути предметом застави, на них не може бути накладене стягнення.
9.4. Збитки, завдані закладу, в результаті порушення майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються дошкільному закладу за рішенням суду.
9.5. Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за дошкільним закладом майна, правомочністю дій по відношенню до комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства.
9.6. Відповідно до Державного Акту на право постійного користування земельною ділянкою (серія ЯЯ №262109), на підставі рішення Рівненської міської ради №796 від 07 червня 2007 року дошкільний заклад є постійним користувачем земельної ділянки площею 10166 кв.м.
X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є:
– кошти міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
– добровільні грошові внески та спонсорська допомога шефів, інших організацій, окремих фізичних осіб;
– кошти батьків або осіб, які їх замінюють;
– кошти, одержані від громадян за надання додаткових освітніх послуг в галузі освіти;
– інші надходження, не заборонені законодавством України.
10.2. Заробітна плата працівників дошкільного закладу залежить від об’єму і якості праці. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується завідувачем за погодженням з профспілковим комітетом.
10.3. Дошкільний заклад має право:
– придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
– отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
10.4. За рішенням управління освіти бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.
10.5. Порядок ведення діловодства в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковується дошкільний заклад.
10.6. Дошкільний заклад користується приміщенням, обладнанням, відведеною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством, Положенням про дошкільний навчальний заклад, 3аконами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту». 
10.7. Дошкільний заклад самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України та МОН України.
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
11.1. Дошкільний заклад підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
11.2. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.3. Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти і виховання здійснюється управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради у відповідності з чинним законодавством.
11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради відповідно з чинним законодавством.
11.5. Дошкільний заклад має право на одержання інформації про результати інспектування перевірок протягом 30 днів від їх початку. Дії службових осіб, які здійснювали інспектування і перевірку, можуть бути оскаржені керівником закладу в порядку, передбаченому чинним законодавством.
11.6. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види, періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради у відповідності з чинним законодавством.
XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.
12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.
ХШ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
13.1. Рішення про ліквідацію чи реорганізацію дошкільного закладу приймається власником дошкільного закладу відповідно до діючого законодавства України.
13.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом власника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
13.3. 3 моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його власнику (засновнику).
13.4. У випадку реорганізації права та зобов’язання дошкільного закладу переходять до правонаступників або закладів, визначених управлінням освіти Рівненської міської ради.
13.5. При ліквідації і реорганізації дошкільного закладу звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.
13.6. Дошкільний заклад вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

 Структура та органи управління закладу

Освітні програми, що реалізуються в закладі

1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція) – від народження до трьох років; від трьох до шести (семи) років/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В.
2. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»/ Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.
3. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації/ І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна.

Мова освітнього процесу

Освітньо – виховний процес здійснюється українською мовою.

Наявність вакантних посад в закладі

Вакантні посади – відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

 • групові приміщення – 11 груп
 • харчоблок (комора) – 1
 • пральня – 1
 • лікувально – оздоровчий центр – 1
 • фізкультурна зала – 1
 • кабінет практичного психолога – 1
 • кабінет завідувача господарством – 1
 • актова зала – 1
 • музичний кабінет – 1
 • медичний блок (ізолятор, процедурний кабінет, кабінет сестри медичної) – 1
 • кабінет завідувача – 1
 • методичний кабінет – 1
 • басейн

Результати моніторингу якості освіти

(інформація надається в кінці навчального року)

Річний звіт про діяльність закладу освіти

(інформація розміщена в пункті меню “Інформаційна відкритість закладу”, 2017 рік)

Правила прийому до закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Рівненської міської ради
04.09.2014 № 4382

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ МІСТА РІВНОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного (далі – Положення), розроблене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного. 
2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м. Рівного здійснюється з метою: – забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного; – забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; – забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного; – запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ; – здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного. 
3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному. 
4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до неї, надання інформації. 
5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає пункту 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ДНЗ: – повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу; – кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи; – перелік зарахованих дітей до ДНЗ; – кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік). 
3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ.
4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5 днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей. 
5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання керівником ДНЗ заяви про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (ЗМІНИ) ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДВІДУВАТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація: а) про дітей: – прізвище, ім’я, по батькові; – дата народження; – адреса проживання; – серія та номер свідоцтва про народження; – інформація про пільгову категорію (за наявності). б) про батьків: – прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – навчальний заклад та вікова група, яку відповідно до бажання батьків або осіб, які їх замінюють має відвідувати дитина; 
– електронна пошта (E-mail) (при наявності); 
– контактний телефон. 
3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, які їх замінюють через сайт Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Заявник зобов’язаний упродовж 5 робочих днів від дати реєстрації, надати документ, що підтверджує належність заявника до пільгової категорії. 
4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо: – заявлена особа вже зареєстрована; – порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений в пунктах 2, 3 розділу 3. 
5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється: – на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (пункт 1 розділу 4). 
6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. 
7. Внесення змін до відомостей про дітей (перереєстрація) здійснюється в порядку, визначеним пунктом 3 розділу 3 Положення. У випадку внесення відомостей про інший ДНЗ та іншу вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого- медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором). Заявник зобов язаний у термін 14 календарних днів (від дати поданих списків реєстратором) з явитися у ДНЗ для оформлення документів відповідно до пункту 1 розділу 4 цього Положення. 
3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.
4. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника. 
5. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором. 
6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій. 
6.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу). 
6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до цього Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг. 
6.3. До пільгових категорій належать: – діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; – діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів; – діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я); – діти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції; – діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; – діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку; – діти, батьки яких мають статус відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (на підставі витягу з наказу відповідного командира (начальника) про відрядження особового складу самостійно або у складі підрозділу (команди) для участі в антитерористичній операції). 
7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 
8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ДНЗ. 
9. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради за фактом звернення батьків.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЄДИНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ ДАНИХ
1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника. 
2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ДНЗ. 
2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі. 
2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Секретар міської ради А. Грещук

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб

з особливими освітніми потребами

Наявні: 

кнопка виклику;

чергова людина

телефон: 64-10-78

Додаткові освітні послуги в закладівідсутні.

Розмір плати за харчування

 • групи раннього віку (4-разове харчування) – 25.00 грн.;
 • групи передшкільного віку (4-разове харчування) – 31.00 грн.

Перелік гуртків

Працюють гуртки для дітей 4-6 р.ж.: 
1. Англійська мова
2. Хореографія
3. Навчання швидкочитанню за методикою М.Зайцева
4. Образотворча діяльність