Установчі документи закладу освіти

Установчі документи закладу освіти

Статут закладу освіти

1 001

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторного) №39 Рівненської міської ради (далі – заклад освіти) є правонаступником дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу (санаторний) №39.
Скорочене найменування закладу дошкільної освіти: ЗДО №39.
Тип закладу – компенсуючого типу (санаторний) для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання.
Організаційно-правова форма: комунальний заклад.
Е-mail: kazkadnz@gmail.com
1.2. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста Рівне в особі Рівненської міської ради. Уповноваженим органом засновника з питань освіти є управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
1.3. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року №305 (зі змінами); Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативно-правовими актами; власним статутом.
1.4. Заклад освіти є юридичною особою, має свій ідентифікаційний код, печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.
1.5. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти та її цілісного розвитку; максимальна реалізація творчих здібностей та потенційних можливостей дошкільників; збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом поєднання оптимальної системи медичних засобів, педагогічного впливу, соціально-педагогічної реабілітації, психокорекції; формування валеологічного світогляду, мотивації здорового способу життя.
1.6. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:
– збереження та зміцнення фізичного, розумового, психічного, соціального і духовного здоров’я дітей шляхом впровадження здоров’язбережувальних технологій;
– організація лікувально-оздоровчих, профілактичних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я та зниження захворюваності у дітей;
– відновлення здоров’я, забезпечення реабілітації дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання;
– виховання свідомого ставлення до власного здоров’я, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;
– урізноманітнення системи профілактично-лікувальних заходів, загартування дитячого організму за допомогою водних процедур під час плавання в басейні;
– виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної, рідної та регіональних мов, національних цінностей українського народу, а також  цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
– формування духовності, соціальної компетентності, гуманізму;
– формувати у дітей життєво важливі уміння і навички, ціннісне ставлення до світу та самої себе;
– забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
– забезпечувати розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля;
– виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– здійснення інклюзивної освіти (за потребою батьків);
– проведення соціально-педагогічного патронату сімей;
– раціональне використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій, авторських методик, кадрового потенціалу, фінансових засобів для успішного засвоєння чинних програм навчання, виховання та розвитку дітей раннього та передшкільного віку;
1.7. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність за ліцензією на право провадження освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.
1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед здобувачами освіти, територіальною громадою міста, суспільством і державою за:
– реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
– забезпечення рівня дошкільної освіти у межах виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– створення безпечних та якісних умов для усіх учасників освітнього процесу;
– дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
1.10. Заклад освіти має такі повноваження:
– задовольняє потреби громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти;
– забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
– створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
– формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
– сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

– здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодію з сім’єю;

– є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;
– планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;
– формує освітню програму закладу освіти;
– забезпечує добір і розстановку кадрів;
– відповідно до установчих документів утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи);
– додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
– здійснює інші повноваження відповідно до даного статуту.
1.11. Взаємодія сім’ї і закладу освіти:
– сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у закладі дошкільної освіти або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
– відвідування дитиною закладу освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі;
– батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, діти можуть здобувати дошкільну освіту:
– у закладах освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності;
– у структурних підрозділах юридичних осіб приватного і публічного права, у тому числі закладів освіти;
– у сім’ї – за сімейною (домашньою) формою здобуття дошкільної освіти;
– за допомогою фізичних осіб, які мають педагогічну освіту або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, у тому числі які провадять незалежну професійну діяльність;
– за допомогою фізичних осіб – підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
1.12. Для створення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладу дошкільної освіти можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.
1.13. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад освіти розрахований на 260 місць.
2.2. Групи у закладі освіти комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками.
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з різницею у віці.

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладі дошкільної освіти.
2.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.
2.4. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
2.5. У закладі освіти функціонує 11 груп з денним режимом перебування.
2.6. Наповнюваність груп дітьми становить:
– для дітей віком від одного до трьох років – до 15 осіб;
– для дітей віком від трьох до шести (семи) років – до 20 осіб;
– різновікові – до 15 осіб;
– з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей – до 10 осіб;
– в оздоровчий період – до 15 осіб;
– в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше 3-х дітей з особливими освітніми потребами).
Можуть вноситись зміни за погодженням із засновником.
2.7. Для зарахування дитини у заклад освіти необхідно пред’явити:
– заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
– медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;
– медичну довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
– свідоцтво про народження дитини;
– документ, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї;
– висновок ЛКК для зарахування дітей в санаторні групи, направлення місцевого органу управління освіти.
2.8. За дитиною зберігається місце у закладі освіти у разі:
– її хвороби, карантину;
– санаторно-курортного лікування, реабілітації;
– на період відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;
– у літній оздоровчий період (75 днів).
2.9. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись:
– за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють ;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає
можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх
замінюють, коштів за харчування дитини протягом 2-х місяців;
– якщо дитина не відвідує заклад освіти без поважних причин
більше 2-х місяців.
2.10. Адміністрація закладу освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
2.11. Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу освіти.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Режим роботи закладу встановлюється засновником відповідно до законодавства України.
3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин.
Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні впродовж календарного року.
3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: з 700 до 1900.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.
4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та оздоровчий період.
4.3. Річний план роботи закладу освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.
4.4. У закладі освіти освітній процес проводиться українською мовою.
4.5. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України.
4.6. Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини раннього та передшкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті. Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим.
Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.
4.7. Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
4.8. Освітня програма – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.
4.9. Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.
4.10.Освітні програми, що розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти.
4.11. Додаткові освітні послуги, спрямовані на забезпечення інтересів дітей, розвитку їх природних нахилів і здібностей, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг не може бути підставою для відрахування дитини з закладу освіти.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в рамках Державної програми за якою працює заклад освіти.
4.12. Заклад освіти для здійснення освітнього процесу має право обирати освітню програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому порядку МОН України.

V. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:
– діти дошкільного віку;
– педагогічні працівники: директор, вихователь – методист, вихователі,
практичний психолог, інструктор з фізичної культури, музичні
керівники;
керівники гуртків, студій, секцій, вчителі – логопеди, інші спеціалісти;
– медичні працівники;
– помічники вихователів;
– батьки або особи, які їх замінюють;
– соціальний педагог;
– асистент дітей з особливими освітніми потребами;
– фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.
5.2. Права і обов’язки дитини визначені Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами, охороняються конвенцією ООН «Про права дитини», чинним законодавством, а також угодою між дошкільним закладом і батьками.
5.3. Кожна дитина, що виховується в закладі освіти, має гарантоване державою право на:
– безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
– безоплатне медичне обслуговування;
– безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
– захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
– захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;
– здоровий спосіб життя.
5.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:
– вибирати заклад освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;
– обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу освіти;
– звертатися до директора закладу освіти з питань
розвитку, навчання і виховання своїх дітей;
– брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти;
– отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, стан її здоров’я, особливості поведінки в колективі однолітків;
– захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
– завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
– отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
– бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначати особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;
– інші права, що не суперечать законодавству України
5.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних,
історичних, культурних цінностей українського народу, толерантність, дбайливе ставлення до довкілля;
– забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку
дошкільної освіти за будь-якою формою;
– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей, формувати навички здорового способу життя;
– поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
– настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
– дотримуватись установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договорів про спільну діяльність між закладом освіти та батьками; та про надання освітніх послуг (за наявності);
– виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до
старших за віком, повагу до державної мови та державних символів України, до національних, історичних, культурних цінностей України, народних традицій і звичаїв;
– своєчасно вносити плату за харчування дитини в
закладі освіти у встановленому порядку (до 15 числа кожного місяця);
– своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;

– слідкувати за станом здоров’я дитини;
– підтримувати наступність у роботі сім’ї і закладу освіти з питань виховання і навчання дітей раннього і передшкільного віку;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.6. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.
5.7. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти на тиждень, що відповідає тарифній ставці, становить:
– директора – 40 годин;
– вихователя – методиста – 36 годин;
– вихователя групи загального типу – 30 годин;
– вихователя інклюзивної групи, групи компенсую чого типу – 25годин;
– практичного психолога – 40 годин;
– музичного керівника – 24 годин;
– інструктора з фізичної культури – 30 годин;
– вчителя – логопеда – 20 годин;
– керівника гуртка – 18 годин;
– соціального педагога – 40 годин;
– асистента вихователя інклюзивної групи – 36 годин.
5.8. Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.
5.9. Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників закладу дошкільної освіти здійснюються згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.
5.10. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти.
5.11. Педагогічні працівники закладу освіти мають право:
– на академічну свободу;
– на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів розвитку, виховання та навчання, що відповідають освітній програмі;
– на проходження сертифікації – зовнішнього оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи;
– запроваджувати в практику роботи з дітьми кращі досягнення педагогів власного закладу освіти, міста, області, держави, зарубіжні досягнення;
– брати участь у роботі органів самоврядування закладу освіти;
– на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;
– проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
– вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу освіти;
– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
– на участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти;
– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
– на захист професійної честі та власної гідності;
– на безпечні і нешкідливі умови праці;
– бути членами об’єднань громадян, що не заборонені чинним законодавством;
– на педагогічну ініціативу, розроблення та упровадження авторських освітніх програм, проектів, методик, технологій, насамперед методик компетентнісного навчання;
– на доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому просторі;
– на справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
– на відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
– інші права, що не суперечать законодавству України.
5.12. Педагогічні працівники зобов’язані:
– виконувати Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору, свої посадові обов’язки;
– дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
– співпрацювати з сім’ями здобувачів освіти дошкільного закладу з питань виховання та навчання дітей;
– брати участь у роботі педагогічної ради та інших методичних заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної та політичної культури;
– виконувати накази та розпорядження керівництва;
– дотримуватися академічної доброчесності та забезпечити її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі;
– берегти майно закладу освіти: обладнання, посібники, іграшки, підтримувати чистоту і дотримуватись правил санітарії, техніки безпеки, пожежної безпеки;
– постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівні, педагогічну майстерність;
– виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів розвитку, виховання та навчання;
– сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню у них навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
– наставлянням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності,працелюбства;
– захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, що завдають шкоди здоров’ю дитини, забезпечувати емоційний комфорт;
– виховувати повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища;
– інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.
5.13. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу директором закладу дошкільної освіти.
5.14. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з чинним законодавством.
5.15. Працівники закладу освіти проходять періодичні безоплатні медичні огляди.
5.16. Педагогічні працівники закладу освіти відповідно Закону України «Про освіту» можуть проходити сертифікацію.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.
За результатами успішного проходження сертифікації педагогічному працівнику видається сертифікат, який є дійсним упродовж трьох років. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
5.17. Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату в розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) пропорційно до обсягу педагогічного навантаження протягом строку дії сертифіката, згідно Закону України «Про освіту».
5.18. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають обов’язковій атестації, яка проводиться, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
5.19. У між атестаційний період відповідно педагогічні працівники підвищують власну кваліфікацію, яка може здійснюватися за різними видами (навчання за освітньою програмою, стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо) та у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці (на виробництві) тощо).
5.20. За успіхи у роботі працівникам встановлюється матеріальне та моральне заохочення, відповідно до чинного законодавства.
5.21. Працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VI. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

6.2. Безпосереднє управління закладом освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти з дотриманням чинного законодавства.
На посаду керівника закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, вільно володіє державною мовою.
6.3. Директор закладу освіти:
– організовує діяльність закладу освіти;
– відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених
Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня
дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
– є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу;
– розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;
– забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
– відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;
– призначає на посаду та звільняє з посади працівників закладу освіти, визначає їх функціональні обов’язки ;
– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює
їх виконання;
– затверджує штатний розпис за погодженням з управлінням освіти;
– контролює організацію харчування і медичного обслуговування
дітей;
– затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові
інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
– забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;
– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
– контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх вікових, психофізіологічних
особливостей, здібностей і потреб;
– підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

– організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
– щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу освіти на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;
– здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу.
6.4. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.
До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів.
Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.
Головою педагогічної ради закладу освіти є його директор. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
Педагогічна рада закладу освіти:
– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;
– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;
– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

– розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу до її повноважень.
Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.
6.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:
– органи самоврядування працівників закладу освіти;
– органи батьківського самоврядування;
– інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
6.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, які скликаються не рідше одного разу на рік.
Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Загальні збори (конференція):
– заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;
– розглядають питання освітньої, методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
– обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;
– в закладі можуть діяти батьківські комітети;
– затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу дошкільної освіти.
6.7. Повноваження, відповідальність, засади формування та діяльності органів громадського самоврядування визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.
6.8. У закладі створюється наглядова (піклувальна) рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування наглядової (піклувальної) ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та установчими документами закладу освіти.

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

7.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я, спільно із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням із спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.
7.2. У закладі освіти встановлено 4-и разове харчування.
7.3. Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі освіти покладаються на Рівненську міську раду, управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, а також на директора закладу освіти.
7.4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладі освіти покладаються на Рівненську міську раду, відповідні органи управління охорони здоров’я та управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
7.5. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою та кулінарною обробкою продуктів харчування, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників, директора закладу освіти та громадську раду контролю за харчуванням.
7.6. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладі дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.7. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

VIІІ. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та лікарем педіатром дитячої поліклініки, спеціально закріпленим за закладом освіти.
8.2. До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:
– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі, поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;
– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.
8.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу, проведення лікувально-профілактичних заходів та оздоровлення дітей в басейні.
8.4. Органи охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у закладах дошкільної освіти, щорічно

забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у закладах дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форм власності.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу освіти становлять основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається в балансі.
9.2. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління.
9.3. Матеріально-технічна база закладу освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар,обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі закладу дошкільної освіти.
9.4. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання закладу дошкільної освіти, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
9.5. Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу освіти, не може бути предметом застави, на нього не може бути накладене стягнення.
9.6. Збитки, завдані закладу освіти, в результаті порушення майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладові за рішенням суду.
9.7. Управління освіти здійснює контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за закладом освіти майна, правомочністю дій стосовно комунальної власності та веденням фінансово-господарської діяльності у відповідності до чинного законодавства.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.
10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника.
10.3. Джерелами фінансування закладу освіти можуть бути кошти:
– державного та місцевих бюджетів;
– батьків або осіб, які їх замінюють;
– добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
– інші кошти, не заборонені законодавством;
– кошти від надання додаткових освітніх послуг

10.4. Заклад освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України.
Засновник закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
10.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається керівником закладу відповідно до законодавства. За рішенням керівника закладу освіти бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.
10.6. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.
10.7. Штатні розписи закладу освіти встановлюються управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
10.8. Заробітна плата працівників закладу освіти залежить від об’єму і якості праці. Установлюється за результатами атестації у відповідності з єдиною тарифною сіткою оплати праці працівників бюджетних установ. Питання про надбавки і доплати вирішується директором за погодженням профспілкового комітету.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.
Інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника, керівника. Колегіального органу управління або піклувальної ради закладу освіти у випадках передбачених чинним законодавством.
11.2.Заклад освіти підпорядкований і підзвітний управлінню освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.
11.3.Безпосередньо в закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.
11.4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю закладу освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

XIІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ та ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання закладу освіти приймається засновником закладу відповідно до діючого законодавства України.
12.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною наказом засновника, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.
12.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами закладу освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.
12.4. У разі ліквідації закладу освіти вивільнені приміщення використовуються виключно для роботи з дітьми. Майно, яке є комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, тощо), придбання чи відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовується виключно для роботи з дітьми.
12.5. При ліквідації, реорганізації чи перепрофілюванні закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.
12.6. Заклад освіти вважається ліквідованим, реорганізованим чи перепрофільованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру.

Розпорядження про ліцензування закладу освіти

Розпорядження 001

Додаток до розпорядження                                                                                                                                                              голови облдержадміністрації

23.08.2018 № 568

Перелік комунальних навчальних закладів області

щодо отримання ліцензій на освітню діяльність без

проходження процедури ліцензування

Повне найменування навчального закладу, ліцензіата, як юридичної особи (згідно установчих документів та Єдиного державного реєстру юридичних осіб) Ідентифікаційний код навчального закладу, як юридичної особи (ЄДРПОУ) Місцезнаходження навчального закладу, як юридичної особи (індекс, область, район, місто (село), вулиця, будинок) Рівень освіти Ліцензований обсяг (максимальна кількість осіб, що можуть навчатися одночасно, або проектна потужність)
  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) № 39 33082195 33024, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Макарова, 40 А Дошкільна 280

 


Структура та органи управління закладу

Управління закладом освіти здійснюється засновником в особі управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Безпосереднє управління закладом освіти здійснює його директор, якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти з дотриманням чинного законодавства.

Освітні програми, що реалізуються в закладі

 1. Базовий компонент дошкільної освіти:

Базовий компонент дошкільної освіти є Державним стандартом дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчальнометодичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

«Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини. Затверджений стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам. В основу документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами:

особистість дитини;
дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;
дитина в природному довкіллі;
гра дитини;
дитина в соціумі;
мовлення дитини;
дитина у світі мистецтва.
Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини формі.

Державний стандарт дошкільної освіти це взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть бути досягнуті.

Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт початкової освіти.

Ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти продовжуються в Держстандарті початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» продовжуються математичною та природничою освітніми галузями, а «Дитина у світі мистецтва» – мистецькою та технологічною.

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.

Громадське обговорення проєкту Базового компонента дошкільної освіти відбувалося з 10 до 26 листопада 2020 року. За цей період надійшло 27 звернень із пропозиціями щодо змісту проєкту, з урахуванням яких було внесено зміни до структури Стандарту, доопрацьовано зміст освітніх напрямів, удосконалено вступну частину та умови реалізації Стандарту. Колегія Міністерства освіти і науки України схвалила нову редакцію Базового компонента дошкільної освіти 21 грудня 2020 року.

Базовий компонент дошкільної освіти – це ще один крок для забезпечення рівного доступу до якісного дошкілля в Україні.

2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (нова редакція) – від народження до шести (семи) років/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М., Артемова Л.В., Кононко О.Л.:

Програма має гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН № 1/11-6326 від 12.07.2019)

Програму оновили науковці під керівництвом Олени КОНОНКО, завідувача кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, д-ра психол. наук, професора.

Автори змістили акценти з підготовки дитини до майбутнього шкільного життя на забезпечення змістовного сьогодення.

Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі» відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти. У ній відображено вимоги до оновленого змісту освіти, уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини впродовж дошкільного дитинства.

Провідна ідея програми — оптимально використовувати можливості віку дитини для її повноцінного розвитку.

Програма орієнтує освітян на розвиток у дитини особистісного досвіду в чотирьох основних сферах життєдіяльності — власному Я, природному, предметному та соціальному просторах.

Програма містить складові змісту освіти:

• Інваріантна — від народження до шести років
• Варіативна — від трьох до шести років
Інваріантна складова змісту
Матеріали інваріантної складової змісту освіти дітей від народження до шести років структуровані відповідно до віку:

• Вік немовляти
• Ранній вік
• Молодший і середній дошкільний вік
• Старший дошкільний вік
Зміст викладено за сімома освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».
Варіативна складова змісту
Матеріали варіативної складової змісту також структуровані відповідно до віку та подано за освітніми лініями:

• молодший і середній дошкільний вік — «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія»
• старший дошкільний вік — «Комп’ютерна грамота», «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи»
Матеріали кожної освітньої лінії структуровано за рамкою-схемою, що містить такі елементи:

• Вікові можливості — для кожного року життя
• Зміст освіти
• Основні освітні завдання — чітко окреслені розвивальні, навчальні та виховні завдання
• Показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду
Додатки до Програми містять орієнтовні розпорядок дня дітей, розподіл занять на тиждень, музичний репертуар, переліки художніх творів та інші практичні матеріали для роботи з дітьми.

Програма легко сприймається за своєю структурою, складовими кожного розділу та створює простір для творчого використання різних педагогічних технологій, прояву гнучкості в підходу кожної дитини.

3. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»/ Р.М.Борщ, Д.В.Самойлик.

Програма “Радість творчості” є додатковою парціальною програмою з художньо-естетичного освітнього напряму. Основна увага в ній закцентована на виявленні та розвитку художніх і творчих здібностей у дітей. Також у ній пропонуються широкі можливості для формування пізнавальної, соціально-моральної, комунікативномовленнєвої, емоційно-ціннісної компетентності дошкільнят.
Змістове наповнення зазначеної програми узгоджено з концептуальними засадами та основними вимогами Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку. Разом з тим, у ній розширено й уточнено зміст роботи з художньо-естетичного напряму.
У програмі “Радість творчості” висвітлено основні теоретичні та практичні підходи до організації педагогічної роботи з художньоестетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку, подано завдання та орієнтовні показники життєвої компетентності за визначеними тематичними розділами, розкрито основні методи і прийоми освітньої діяльності. Відповідно до вікових особливостей, індивідуальних здібностей дітей та запитів батьків передбачено диференціацію освітніх завдань (подано завдання підвищеної складності для дітей з високим рівнем розвитку) і поглиблене вивчення окремих програмових питань.
Головна мета програми: виявлення, збереження і розвиток творчого та особистісного потенціалу кожної дитини, формування її художньо-естетичної компетентності, сприяння подальшій успішній адаптації та творчій самореалізації в нових умовах шкільного та майбутнього дорослого життя.
На реалізацію мети розроблено низку пріоритетних завдань, які,з огляду на специфічність програми, поділені на дві групи – загальноосвітні та художньо-естетичні.
Завдання загальноосвітнього спрямування: y надання дитині змоги повноцінно проживати власне буття у всіх специфічних видах діяльності (ігровій, руховій, образотворчій, музичній, мовленнєвій, пошуково-дослідницькій, пізнавальній тощо); y формування цілісної картини світу, задоволення прагнення до пізнання різноманітних явищ і об’єктів найближчого та віддаленого оточення; 6 y розвиток розумових психічних процесів (уваги, пам’яті, уяви, сприймання, мислення, мовлення), психічних властивостей та пізнавальних здібностей (допитливості, раціональності, винахідливості та ін.), здатності до спостереження, дослідження, порівняння, аналізу і синтезу, класифікації тощо; y виховання сенсорної культури (розрізнення кольорів, форм, розмірів, звуків, рухів та ін.); y сприяння формуванню соціально-моральної та комунікативномовленнєвої компетентності через залучення до активного спілкування з однолітками і дорослими, розширення словникового запасу художніми виразами та простими мистецькими поняттями; y розвиток базових якостей особистості (відповідальності, самостійності, наполегливості, креативності, лідерських та організаторських якостей та ін.); y виховання впевненої та творчої особистості, готової фізично, духовно та інтелектуально до існування в нових умовах шкільного буття та реального дорослого життя. Завдання художньо-естетичного спрямування: y розвиток здатності помічати та емоційно сприймати прояви естетичного у природі, побуті, людських взаєминах, у собі і виявляти власне ставлення до цієї краси; y формування уявлень про різні види мистецтва (літературне, образотворче, музичне, театральне, архітектурне, декоративноужиткове та ін.), їх характерні особливості, засоби виразності, специфічні матеріали та значення у житті людини; y збагачення індивідуального художньо-естетичного досвіду дитини шляхом вправляння у використанні набутих знань, умінь, навичок у процесі відтворення або самостійного створення конкретних образів та вражень від побаченого, почутого, обстеженого або за уявою, фантазією; y виховання ціннісного ставлення до творів видатних письменників, художників, скульпторів, народних майстрів українського та світового мистецтва; y формування естетичного смаку і почуття гармонії, перших художньо-естетичних уподобань; y розвиток креативних здібностей та оптимістичного світобачення, заохочення до отримання насолоди від самого процесу творення; y виховання ставлення до творчої діяльності як засобу самовираження, самоусвідомлення, самоствердження особистості.

4. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації/ І.А.Кулікова, Т.М.Шкваріна.

Програма є складовою навчально-методичного комплексу для здійснення дошкільної іншомовної освіти. В ній обґрунтовується доцільність початку системного навчання дітей англійської мови зі старшого дошкільного віку, пропонується авторська система навчання, концепція та зміст орієнтовної програми навчання, розподіл програмного матеріалу між заняттями за роками навчання.

Мова освітнього процесу

Освітній процес здійснюється українською мовою.

Наявність вакантних посад в закладі

Вакантні посади – відсутні.

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 19.12.2017 року №1633.

У закладі функціонують:

 • групові приміщення – 11 груп
 • харчоблок (комора) – 1
 • пральня – 1
 • лікувально – оздоровчий центр – 1
 • фізкультурна зала – 1
 • кабінет практичного психолога – 1
 • кабінет завідувача господарства – 1
 • актова зала – 1
 • музичний кабінет – 1
 • медичний блок (ізолятор, процедурний кабінет, кабінет сестри медичної) – 1
 • кабінет директора – 1
 • методичний кабінет – 1
 • басейн
 • кабінет бухгалтерії

Групові та адміністративні приміщення закладу дошкільної освіти мають затишний та естетичний вигляд, відповідають вимогам Санітарного регламенту. Щороку проводиться поточний і капітальний ремонт усіх приміщень, ревізія і ремонт системи теплопостачання, вентиляційних та каналізаційних систем, систем водопостачання, заміна і ремонт технологічного обладнання.

Заклад дошкільної освіти розташований у двоповерховій будівлі загальною площею 2222,8 м.кв., проектна потужність закладу складає 280 дітей. На будівлю закладу виготовлений технічний паспорт. Власником будівлі закладу є територіальна громада м.Рівного в особі Рівненської міської ради. Територія закладу складає 1,0166 га, наявний державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, власником якої є територіальна громада м.Рівного в особі Рівненської міської ради.

Заклад огороджений по всьому периметру. На території є:

 • 11 окремих прогулянкових ігрових майданчиків із зеленими насадженнями, на яких встановлені ігрові павільйони, спортивне та ігрове обладнання, пісочниці;
 • спортивний майданчик з необхідним спортивним обладнанням;
 • для виконання завдань пізнавального, екологічного і трудового розвитку дошкільнят облаштовано дитячі городні ділянки, естетично оформлені квітники, висаджено фруктові, декоративні, дикоростучі дерева і кущі.
 • на території ЗДО є куточок березового гаю.

Фізкультурна зала оснащена різноманітними спортивними атрибутами. Проведений моніторинг оснащення музичної зали дає змогу зробити висновок, що музично-естетичний розвиток у ЗДО має повноцінний методичний та дидактичний супровід, матеріальна база музичної зали налічує:

 • 2 сучасних музичних центри,
 • колонку для підсилення звуку,
 • іоніку,
 • дитячі музичні інструменти,
 • декорації до свят і розваг,
 • різні види театру,
 • фонотеку музичних творів,
 • музично- дидактичні ігри,
 • нетрадиційні шумові інструменти. 

У групових приміщеннях створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей, які повністю забезпечені твердим та м’яким інвентарем, відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам щодо естетичного оформлення та облаштування. У групах створене сучасне предметно-розвивальне середовище, що створює умови для розвитку творчої та пізнавальної активності дошкільників і спрямоване на реалізацію завдань Базового компоненту дошкільної освіти через втілення принципу особисто-орієнтованого підходу. Окрім того, проведений моніторинг предметно-ігрового розвивального середовища у кожній віковій групі показав, що педагоги активно, з ініціативою ставляться до створення умов для саморозвитку та самореалізації кожної дитини, наповнення предметно-ігрового середовища складає 89%. 

Заклад забезпечений сучасними технічними засобами навчання:

 • 1 мультимедійним обладнанням,
 • 1 фотоапаратом,
 • 7 груп забезпечені плазмами з підключенням до Wi-Fi,
 • на всіх 11-и групах наявні магнітофони,
 • також в закладі є: 2 комп’ютери та 5 ноутбуків, 5 принтерів.

Медичний кабінет оснащено відповідно до нормативно-правових документів, його оснащення складає 100 %, аптечки укомплектовані на 100%; обладнано маніпуляційну, ізолятор, кабінет сестри медичної старшої.

У звʼязку з тим, що заклад має статус санаторного типу для дітей з неспецифічними захворюваннями органів дихання, наявний лікувально-оздоровчий центр, де є такі апарати:

 • тубус-кварц,
 • апарат УВЧ-30,
 • лампа солюкс,
 • інгалятор,
 • гальванізатор «Поток-1»,
 • апарат для лікування електромагнітним полем “ЛОР-3”.

Харчоблок забезпечений необхідним технологічним обладнанням:

 • витяжною вентиляцією,
 • 1 холодильником,
 • 2 холодильниками побутовими,
 • 1 морозильною камерою,
 • 3 електричними плитами з електродуховками,
 • електросковорідкою,
 • електром’ясорубкою,
 • електромашиною для переробки овочів,
 • електроміксером побутовим,
 • сучасними мийками, що повністю відповідає вимогам Інструкції з організації харчування.
 • На харчоблоці виконаний капітальний ремонт із заміною труб холодного, гарячого водопостачання, каналізаційної мережі, лицювальної плитки на стінах, мийок, змішувачів, вікон. Харчоблок повністю укомплектований необхідним посудом та інвентарем, який має відповідне маркування. Кількість миючих засобів відповідає вимогам.

Приміщення пральні обладнане:

 • двома сучасними пральними  машинами-автоматами,
 • сушкою,
 • прасками
 • Чиста білизна зберігається на стелажах в окремому приміщенні. У пральні також виконаний капітальний ремонт: замінено труби холодного, гарячого водопостачання, каналізаційної мережі, плитки лицювальної на стінах і підлозі, вікна. У закладі достатня кількість м’якого інвентаря.

У закладі наявний:

 • протипожежний інвентар,
 • пожежний щит,
 • вогнегасники,
 • 6 пожежних кранів з рукавами,
 • на території закладу є пожежний гідрант.

У будівлі ЗДО встановлено:

 • лічильники обліку теплової та електричної енергії,
 • гарячої та холодної води,
 • 15 бойлерів для нагрівання води,
 • 4 електроводонагрівачі проточні (туалетні приміщення загального користування, інгаляторій).
 • У  закладі дошкільної освіти є необхідна кількість інвентарю, який промаркований та використовується за призначенням, інвентар постійно поповнюється та оновлюється (по мірі зношеності),  його кількість є достатньою для повноцінної роботи закладу протягом року.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі  кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування, батьків або осіб, які їх заміняють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб або інші кошти, не заборонені законодавством.  Бюджетні кошти та спонсорські надходження використовуються за призначенням.

Результати моніторингу якості освіти

Результати моніторингу якості освіти 2021-2022 н.р. ЗДО №39

Освітні  лінії Групи  раннього   віку(55діт.) Групи   молодшого віку(77дит.) Групи середнього віку(91дит.) Групи старшого  віку(97діт.)
вересень травень вересень травень вересень травень вересень травень
К-сть           % К-сть % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        % К-сть        %
Особистість  в 5 9 12 21 6 14 22 25 11 12 15 23 18 16 30 28
дитини с 44 81 41 75 63 72 52 72 70 74 69 76 70 75 59 64
н 6 10 2 6 8 12 3 3 10 14 7 5 9 10 8 8
Дитина  в  соціумі В 2 4 12 7 4 5 10 13 7 7 11 12 15 16 22 20
С 40 73 37 69 66 81 60 79 79 87 77 85 69 74 69 74
Н 13 23 6 10 7 12 7 8 5 6 3 3 13 12 6 6
Дитина  в   природному  довкіллі В 4 7 10 17 4 5 10 12 5 6 21 22 23 21 34 32
С 45 83 38 69 67 83 63 76 77 84 66 73 67 72 59 64
Н 6 10 12 21 6 10 4 10 9 10 4 4 7 7 4 4
Дитина  у   світі  культури В 8 21 8 14 5 6 12 16 9 10 12 12 15 14 38 35
С 40 73 39 71 65 82 59 79 71 78 71 78 69 74 51 57
н 7 12 6 10 7 10 6 10 11 12 8 8 13 12 8 8
Мовлення  дитини В 2 4 2 3 3 4 10 12 5 6 7 5 17 16 29 28
С 49 89 50 91 64 81 59 79 71 78 78 86 65 70 60 64
Н 4 7 3 5 10 12 8 9 15 16 6 6 15 16 8 8
Дитина   в   сенсорно-пізнавальному   просторі В 3 6 6 11 7 6 8 9 9 10 14 15 19 18 39 38
С 46 84 44 84 59 81 62 73 69 76 67 74 62 80 54 60
Н 6 10 5 9 11 11 7 7 13 14 10 10 18 16 4 2
Діяльність  дитини В 7 12 7 12 9 10 11 15 14 15 24 25 28 25 48 45
С 41 75 45 87 64 83 63 82 69 76 63 72 65 70 49 55
н 7 13 3 5 4 5 3 3 8 9 4 4 4 3 0 0


Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗДО за 2021-2022 н.р.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39, розташований за адресою: м.Рівне, вул.Макарова, 40-а, розрахований на 11 груп: 2 групи для дітей раннього віку та 9 груп для дітей передшкільного віку.
Групи комплектуються за віковими ознаками. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем, з 12-годинним перебуванням дітей.
В ЗДО №39 працює 77 співробітників, з них 31 – педагогічні працівники, 46 осіб – обслуговуючий та технічний персонал.
Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.
Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в закладі проводилась гурткова робота та гурткова робота з надання додаткових освітніх платних послуг.
Працюють гуртки за напрямками:
– англійська мова;
– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;
– образотворча діяльність;
Працюють гуртки з надання додаткових освітніх платних послуг за напрямками:
– англійська мова;
– навчання швидкочитанню дітей за методикою М.Зайцева;
– хореографія.
Робота закладу систематично відображалась на сторінках сайту ЗДО, що дало можливість батькам спостерігати за організацією освітнього процесу протягом року. Відмічено високий рівень розумової готовності дітей до навчання в школі та фізичної підготовки випускників. Позитивні відгуки батьків і про роботу ЛОЦ, басейну, організацію фізкультурно-оздоровчої роботи, що якісно впливає на загартування дітей, підвищення імунітету та оздоровлення частохворіючих ослаблених дітей, створення позитивно-емоційних настроїв у дітей.
Батьки задоволені організацією якісного та різноманітного харчування, забезпеченням дієтичного харчування, що значно покращує стан здоров’я дітей з проблемами ШКТ.
Керуючись у своїй діяльності Статутом закладу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО, здійснюю загальне керівництво та контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних та інших органах, установах і організаціях.
У поточному році мої управлінські рішення та дії, як керівника закладу були спрямовані головним чином на:
– якісну реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту й обсягу;
– контроль за відповідністю застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання й навчання дітей в закладі;
– формування мережі, комплектування груп відповідно до запиту батьків;
– дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
– підтримку ініціатив, як з боку батьків так і збоку працівників закладу щодо вдосконалення освітнього процесу;
– виконання річних завдань;
– складання бюджетного запиту на рік;
– організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей 5 річного віку та обліку дітей у мікрорайоні;
– організацію роботи консультативного центру для батьків 5-тирічок, які не відвідують заклади дошкільної освіти.
Стратегічною метою управлінської діяльності моєї та адміністративної ланки закладу стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самоактуалізації особистості дитини, реалізація особистісно-орієнтованого навчання та виховання, їх оздоровлення в умовах закладу.
Намагаюсь створювати комфортні умови життєдіяльності для дітей та працівників, несу відповідальність за свій колектив, за кожного працівника окремо, за кожного вихованця.
Особливе значення надаю організації роботи щодо створення психологічного мікроклімату шляхом ретельного підбору кадрів; сприянню ефективній організації системи роботи всіх служб закладу, забезпеченню належних умов праці, оснащенню закладу необхідним обладнанням. Визначаю для себе мету та напрями роботи з педагогічним колективом щодо створення сприятливого психологічного клімату, підвищення рівня психологічної компетентності.
У своїй роботі відображаю вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло. Ціную і розвиваю в колективі гласність і критику, дотримуюсь в роботі дисципліни, вдало делегую повноваження, розподіляю відповідальність між всіма членами в колективі.
Надаю реальну, дієву методичну допомогу педагогам у підвищенні їх майстерності, а також розвитку властивостей та якостей їх особистості.
Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, експериментально-дослідницьку роботу педагогів.
Спільно з профспілковим комітетом закладу намагаюсь створювати позитивний мікроклімат у колективі.
Значну увагу приділяю зміцненню, поповненню та модернізації матеріально-технічної бази, яка значно покращувалась завдяки коштам, які були виділені Управлінням освіти та завдяки діяльності Піклувальної Ради закладу.
Харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році здійснювалось відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. №305 « Про затвердження норм та порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», «Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2021р. №305, статей Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298∕227 (із змінами).
З метою організації якісного та повноцінного харчування вихованців закладу, допомоги соціально незахищеним категоріям дітей, забезпечено організацію повноцінного та якісного харчування вихованців із затвердженими грошовими нормами. Весь час ми намагаємось наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку.
Протягом 2021/2022 навчального року з боку керівника та сестри медичної старшої ефективно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування, технології приготування їжі, виходу нормативного об’єму страв, надходженням продуктів харчування та продовольчої сировини із супровідними документами, відповідно до нормативних вимог. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи.
Медичний персонал закладу здійснює лікувальні та профілактичні заходи в ЛОЦ; контроль за станом здоров’я, антропометрією, організацією фізичного виховання та дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил; загартування в басейні.
Робота в закладі дошкільної освіти з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку» і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травматизму та формування навичок здорового способу життя проводилась з урахуванням вікових особливостей дітей, в процесі занять з валеології, організації дидактичних та сюжетно-рольових ігор, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась і роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя шляхом проведення бесід та консультацій. З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я вихованців, систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок у дітей про надзвичайні ситуації, в закладі проводились практичні навчання – «Тиждень безпеки дитини». За період 2021/2022 навчального року не було зафіксовано жодного випадку дитячого травматизму.

Велика увага зверталась мною на роботу закладу в умовах воєнного стану. Було проведено з працівниками онлайн-інструктаж з техніки безпеки та забезпечено виконання працівниками заходів та завдань, визначених військово-цивільною адміністрацією. В закладі організовувались чергування працівників, які дотримувались плану дій в умовах надзвичайної ситуації воєнного характеру. Вихователі працювали з дітьми груп дистанційно: вивчались вірші, малювались патріотичні малюнки, які потім діти передавали в посилках для солдат.
Було забезпечено повноцінне функціонування укриття, його доступність для людей у разі повітряної тривоги. Проводились роботи щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій; контролювались наявність в укритті запасів питної води, миючих, дезинфікуючих та засобів гігієни, справність сантехнічного обладнання. Укриття було забезпечено лавками, стільцями, ліхтариками, вогнегасником, радіоприймачем на батарейках.
Було організовано волонтерство: збирались посилки з солодощами, випічкою, чаєм, кавою, дитячими малюнками.
В укритті, під моїм керівництвом, для кожної вікової групи організовано свій куточок. Вихователі розмалювали стіни патріотичними малюнками, в кожної групи для дітей є розмальовки, кольорові олівці, конструктор.

Проте, в закладі дошкільної освіти залишаються проблеми, а саме:
– потребує асфальтування територія закладу;
– заміна плитки на підлозі харчоблоку;
– приміщення дитячого садка не обладнано автоматичною пожежною сигналізацією та системою оповіщення про пожежу;
– потребує ремонту фасад закладу (опадає плитка).

Ліцензований обсяг та фактична кількість дітей, які навчаються в ЗДО

Проектна потужність – 260 дітей
Загальна кількість дітей у закладі – 332
Групи для дітей раннього віку – 2
Дітей груп раннього віку – 52
Дітей груп передшкільного віку – 280
Груп для дітей молодшого дошкільного віку – 3
Груп для дітей середнього дошкільного віку – 3
Груп для дітей старшого дошкільного віку – 3

Правила прийому до закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Рівненської міської ради
04.09.2014 № 4382

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОЇ МІСЬКОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДІТЕЙ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ У ДОШКІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ МІСТА РІВНОГО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного (далі – Положення), розроблене відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про дошкільний навчальний заклад, Закону України “Про дошкільну освіту”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, визначає порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади міста Рівного. 
2. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у дошкільні навчальні заклади (далі – ДНЗ), що є у комунальній власності територіальної громади м. Рівного здійснюється з метою: – забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ м. Рівного; – забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; – забезпечення публічного доступу до інформації про ДНЗ, що є в комунальній власності територіальної громади м. Рівного; – запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ; – здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ м. Рівного. 
3. Це Положення поширюється на дітей, які зареєстровані або проживають у м. Рівному. 
4. Загальна міська електронна реєстрація дітей для влаштування у ДНЗ – єдина комп’ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ м. Рівного та дітей, які мають відвідувати ці ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу і захист від несанкціонованого доступу. Держатель єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Адміністратор єдиної комп’ютерної бази даних – Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради, що відповідає за технічне та програмне забезпечення, надання реєстраторам доступу до комп’ютерної бази даних, забезпечує збереження та захист інформації. Реєстратор – особа уповноважена держателем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до неї, надання інформації. 
5. Прохідний бар’єр – перелік дітей, кількість яких визначається фактичною наповненістю групи, що відповідає пункту 8 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами).

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про ДНЗ є обов’язковим. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація про ДНЗ: – повна назва закладу, тип, адреса, місце знаходження, контактні дані, прізвище, ім’я, по батькові керівника, кількість груп за віком (гранична наповнюваність груп), режим роботи закладу, основні напрямки освітнього процесу, створені умови, педагогічний склад, проектна потужність закладу; – кількість та перелік поданих заяв для зарахування до групи; – перелік зарахованих дітей до ДНЗ; – кількість вільних місць (щомісячно – при наявності, травень – кількість вільних місць на наступний навчальний рік). 
3. Внесення (зміни, виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором на підставі заяви керівника ДНЗ.
4. Заява про зміну (виключення) відомостей в єдиній комп’ютерній базі даних подається реєстратору не пізніше 5 днів з моменту виникнення обставин, які привели до необхідності зміни (виключення) відомостей. 
5. Внесення зміни (виключення) відомостей про ДНЗ здійснюється реєстратором не пізніше наступного робочого дня після подання керівником ДНЗ заяви про внесення зміни (виключення) відомостей.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ (ЗМІНИ) ВІДОМОСТЕЙ ПРО ДІТЕЙ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДВІДУВАТИ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
1. Наявність в єдиній комп’ютерній базі даних інформації про дітей, які мають відвідувати ДНЗ є обов’язковою умовою зарахування дитини до відповідного навчального закладу. 
2. Внесенню до єдиної комп’ютерної бази даних підлягає наступна інформація: а) про дітей: – прізвище, ім’я, по батькові; – дата народження; – адреса проживання; – серія та номер свідоцтва про народження; – інформація про пільгову категорію (за наявності). б) про батьків: – прізвище, ім’я, по батькові одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – серія, номер паспорта одного з батьків або осіб, які їх замінюють; – навчальний заклад та вікова група, яку відповідно до бажання батьків або осіб, які їх замінюють має відвідувати дитина; 
– електронна пошта (E-mail) (при наявності); 
– контактний телефон. 
3. Внесення до єдиної комп’ютерної бази даних інформації про дітей здійснюється реєстратором (не пізніше двох днів) на підставі письмової заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також самостійно батьками або особами, які їх замінюють через сайт Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради www.rosvita.rv.ua. Реєстратор зобов’язаний надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. Заявник зобов’язаний упродовж 5 робочих днів від дати реєстрації, надати документ, що підтверджує належність заявника до пільгової категорії. 
4. Реєстратор відмовляє заявнику у реєстрації відомостей, якщо: – заявлена особа вже зареєстрована; – порушено порядок внесення (зміни) відомостей, визначений в пунктах 2, 3 розділу 3. 
5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється: – на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють; – на підставі заяви керівників ДНЗ, в якій вказується перелік дітей, зарахованих до ДНЗ та перелік дітей, батьки або особи, які їх замінюють, не подали заяви та інші документи для зарахування до ДНЗ у визначений цим Положенням термін (пункт 1 розділу 4). 
6. Присвоєння порядкових номерів здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного ДНЗ при внесенні (зміні) відомостей про дитину в загальному порядку. Порядковий номер, дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов. 
7. Внесення змін до відомостей про дітей (перереєстрація) здійснюється в порядку, визначеним пунктом 3 розділу 3 Положення. У випадку внесення відомостей про інший ДНЗ та іншу вікову групу, яку має відвідувати дитина, попередні відомості про порядковий номер та дату внесення відомостей вилучаються і присвоюється новий порядковий номер та зазначається дата внесення змін.

4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (червня-серпня) поточного року у відповідний навчальний заклад. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до пункту 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204) на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу (спеціальні, санаторні) подається висновок психолого- медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради. 
2. У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором). Заявник зобов язаний у термін 14 календарних днів (від дати поданих списків реєстратором) з явитися у ДНЗ для оформлення документів відповідно до пункту 1 розділу 4 цього Положення. 
3. Заявник постійно стежить за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та за прохідним бар’єром на офіційному веб-сайті або безпосередньо у реєстратора.
4. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ за згодою самого заявника. 
5. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором. 
6. Прийом заявників пільгових категорій відбувається відповідно до реєстру заявників пільгових категорій. 
6.1. Вибір дошкільного навчального закладу відбувається заявником за пропозицією реєстратора відповідно до черговості заявника у реєстрі та відповідно до квоти вільних пільгових місць у дошкільних навчальних закладах (10 % на кожну вікову групу). 
6.2. Прийом документів заявників пільгових категорій здійснюється відповідно до цього Положення та поданих документів, що свідчать про наявність пільг. 
6.3. До пільгових категорій належать: – діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; – діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування дошкільних навчальних закладів; – діти батьків-інвалідів І або ІІ групи або один з батьків інвалід І чи ІІ групи (неповна сім’я); – діти, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції; – діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків; – діти з багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку; – діти, батьки яких мають статус відповідно до пункту 19 статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (на підставі витягу з наказу відповідного командира (начальника) про відрядження особового складу самостійно або у складі підрозділу (команди) для участі в антитерористичній операції). 
7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм, правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 
8. Питання ротації дітей в кожному окремому дошкільному закладі здійснює керівник ДНЗ. 
9. Питання ротації дітей з одного дошкільного закладу в інший в електронній базі даних здійснює реєстратор при Управлінні освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради за фактом звернення батьків.

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЄДИНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ БАЗИ ДАНИХ
1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” має лише держатель єдиної комп’ютерної бази даних та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень. Реєстратор несе персональну відповідальність за внесення (зміни), збереження та захист персональних даних заявника. 
2. Публічний доступ до єдиної комп’ютерної бази даних розміщений на офіційному веб-сайті www.rosvita.rv.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження дитини, а також вибір дошкільного навчального закладу (чи приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦЬОГО ПОЛОЖЕННЯ
1. Контроль за здійсненням комплектації груп покладається на керівників ДНЗ. 
2. Контроль за дотриманням цього Положення здійснює Управління освіти Виконавчого комітету Рівненської міської ради.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Внесення (зміни, виключення) відомостей та доступ до єдиної комп’ютерної бази даних здійснюється на безоплатній основі. 
2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до єдиної комп’ютерної бази даних та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Секретар міської ради А. Грещук

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб

з особливими освітніми потребами

Наявні: 

кнопка виклику;

чергова людина

телефон: 64-10-78

Додаткові освітні послуги в закладі

Положення

про надання додаткових освітніх послуг
закладом дошкільної освіти (ясла-садок)
компенсуючого типу (санаторний) №39
Рівненської міської ради

Погоджено                                                                                              Затверджено

з Радою ЗДО №39                                                                                 наказ № 154                                            

протокол №2                                                                                          від 01.10.2018р.                                                                  

від 01.10.2018р.                                                                                       директор ЗДО №39

голова Ради ЗДО                                                                                    Кушнір Л.Г.

Черняк О.А.

1. Загальні питання

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39 Рівненської міської ради (далі – заклад освіти) для дітей раннього та передшкільного віку.
1.2. Заклад освіти організовує додаткові освітні послуги, керуючись ст.53 Конституції України, ст.61 Закону України “Про освіту”, ст.22 п.4 Закону України “Про дошкільну освіту”, Постановою Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010р. “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами”, спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів та міністерства економіки №736/902/758 від 23.07.2010р. ”Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами “, ст.26 Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305, власним Статутом.
1.3. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти направлені на реалізацію таких завдань:
– забезпечення розвитку природних здібностей та задатків дітей, активізацію їх творчого потенціалу, своєчасне виявлення обдарованості особистості;
– поширення спектру освітніх послуг для формування особистісних якостей дітей, розвитку іх творчих здібностей та нахилів;
– активне впровадження інноваційних освітніх технологій в навчально – виховний процес;
– задоволення потреб і цікавості дітей до певного виду діяльності;
– виявлення та створення сприятливих умов для розвитку, самовираження і самореалізації кожної особистості;
– надання кваліфікованої допомоги в корекції та розвитку дитини;
– збагачення ігрового розвивального середовища та зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.

2. Види додаткових освітніх послуг.

2.1. Додатковими освітніми послугами, наданими закладом дошкільної освіти №39 є платні заняття в гуртках освітньої діяльності, пов’язані з поглибленим інтелектуальним, мовним, естетичним та фізичним розвитком дітей, їх підготовкою до навчання в школі:
– гурток англійської мови для дітей 6-го р.ж. (програма, методичні рекомендації з англійської мови Т.Шкваріної);
– логопедичний для дітей 4-5-го р.ж. (авторська програма з логопедії «Порушення вад звуковимови»);
– хореографії для дітей 4-5-6-го р.ж. (авторська програма з хореографії «Барвиста веселка»)
– навчання читанню за методикою М.Зайцева для дітей 4-5-го р.ж. (програма з навчання читанню М.Зайцева).
2.2. Види додаткових освітніх послуг можуть бути розширені відповідно до запиту і бажання батьків.
2.3. Підставою для надання конкретного виду послуг є:
– двосторонній договір.

3. Організаційно – правові засади додаткових освітніх послуг.

3.1. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за бажанням батьків дитини або юридичних осіб, на основі угоди між батьками та особами, які їх замінюють та закладом дошкільної освіти у межах гранично – допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.
3.2. Надання додаткових освітніх послуг здійснюється відповідно розроблених програм, затверджених педагогічною радою закладу.
3.3. До надання додаткових освітніх послуг залучаються особи, які мають відповідну вищу педагогічну або середню спеціальну освіту, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний, психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.4. До надання додаткових освітніх послуг можуть залучатися педагогічні працівники закладу за наявності необхідної кваліфікації або спеціалісти відповідно до фаху (на підставі строкового трудового договору).
3.5. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх послуг, не може бути підставою для відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.
3.6. За створення умов для організації додаткових освітніх послуг, якість проведення освітньої діяльності, програмно – методичне та фінансове забезпечення несуть відповідальність директор закладу дошкільної освіти, вихователь-методист, керівники гуртків у відповідності до посадових обов’язків.

                                                                  4. Фінансово – господарська діяльність.

4.1. Розмір плати за додаткові освітні послуги визначається відповідно до витрат, згідно калькуляції.
4.2. Базою для визначення розміру плати за додаткові освітні послуги є:
– нарахування заробітної плати;
– відшкодування комунальних послуг;
– придбання матеріальних цінностей та інше.
4.3. Розмір плати за додаткові освітні послуги погоджується на загальних батьківських зборах закладу дошкільної освіти, відповідно затверджуються наказом директора по установі.
4.4. Складається калькуляція вартості додаткових освітніх послуг на одну дитину певного гуртка, яка погоджується з головою Ради закладу та затверджується директором закладу.
4.5. При складанні калькуляції додаткових освітніх послуг передбачаються витрати на:
– оплату праці — до 80%;
– зміцнення матеріальної бази – не менше 10%;
– оплату комунальних послуг – 10%.
4.6. Додаткові освітні послуги надаються на безоплатній основі дітям — сиротам; дітям-інвалідам; дітям, позбавлених батьківського піклування та особам з їх числа.
4.7. Пільга в оплаті 50% за ДОП надаються:
– дітям з сімей, в яких двоє дітей з закладу відвідують гуртки.
4.8. Не вноситься плата у разі невідвідування дитиною гуртка з поважних причин на протязі місяця.
4.9. Розмір плати може змінюватися у зв’язку з підвищенням заробітної плати, підвищенням тарифів на оплату комунальних послуг, інфляційним процесом.
4.10. Облік отриманих доходів та проведення видатків здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, затвердженим директором закладу.
4.10. Заробітна плата проводиться відповідно до тарифікаційного списку та штатного розпису погодженого головою Ради ЗДО, затвердженого директором закладу.
4.11. Надбавки, доплати за рахунок коштів від ДОП можуть встановлюватися відповідно до чинного законодавства.
4.12. Преміювання проводиться відповідно до умов колективного договору, Положення про преміювання працівників ЗДО в межах кошторисних призначень.
4.13. Оплата за послуги вноситься щомісячно до 20 числа, незалежно від кількості днів, відвідуваних дитиною заклад.
4.14. Бухгалтерський облік ведеться самостійно закладом, відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за наданням додаткових освітніх послуг

5.1. Контроль за витратами на розвиток матеріально – технічної бази закладу дошкільної освіти здійснюється Радою закладу, батьківським комітетом.
5.2. Контроль за якістю надання додаткових освітніх послуг здійснює керівник закладу, вихователь-методист відповідно до посадових обов’язків.

 • Розмір плати за відвідування одного гуртка — становить 150.00 грн.

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

на одну дитину вартості додаткових освітніх платних послуг ЗДО №39

Фонд оплати праці з нарахуваннями 80% – 120.00грн.

Оплата комунальних послуг 10% – 15.00грн.

Придбання матеріальних цінностей 10% – 15.00грн.

Всього – 150.00грн.

Розмір плати за харчування

 • групи раннього віку (4-разове харчування) – 32.00 грн.;
 • групи передшкільного віку (4-разове харчування) – 38.00 грн.

Забезпечити безкоштовне харчування у закладі дошкільної освіти:
– дітям-сиротам;
– дітям, позбавленим батьківського піклування;
– дітям-інвалідам;
– дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
– дітям, батьки яких є учасниками АТО (ООС);
– дітям, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітям, які мають статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів та дітям з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.
Звільнити батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей:
– у сім’ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку установлюється Законом України «Про Державний бюджет України» для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти.
Забезпечити пільгову оплату за харчування в розмірі 50 % для батьків:
– у сім’ях яких троє і більше дітей. Нарівні з рідними дітьми враховувати падчерок та пасинків, які проживають у цій сім’ї, якщо вони не були враховані в сім’ї іншого з батьків, а також дітей, на яких оформлена опіка у зв’язку зі смертю батьків, позбавленням їх батьківських прав, засудженням до позбавлення волі, включаючи час перебування під слідством або направленням на примусове лікування.

Перелік гуртків

Працюють гуртки для дітей з 3-х до 6-7-и років: 
1. Англійська мова для дітей 5-го р.ж. – керівник гуртка Боровець Д.Б.
2. Навчання швидкочитанню за методикою М.Зайцева для дітей 6-7-го р.ж.- керівник гуртка Лісовська Л.О.  
4. Образотворча діяльність для дітей 6-го р.ж. – керівник гуртка Кушнір Л.Г.

Територія обслуговування, закріплена за ЗДО

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»:

 Розділ II
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 11. Заклад дошкільної освіти та його повноваження

1. Заклад дошкільної освіти – навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

2. Заклад дошкільної освіти:

задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти – 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний) №39 Рівненської міської ради задовольняє потреби громадян території м.Рівне у здобутті дошкільної освіти:

вулиці: Корольова, Макарова, Князя Острозького, Млинівська, Соборна, провулок Робітничий.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти несуть батьки (закон України “Про освіту”, розділ ІІ, ст.11).

1. Щоденний ранковий прийом дитини в групу здійснює вихователь, який опитує батьків про стан здоров`я дитини.

2. Не приводити у заклад дітей з підвищеною температурою тіла, кашлем та іншими симптомами захворювань. Хворі діти в заклад не приймаються.

3. Якщо дитина захворіла упродовж дня, вона ізолюється від здорових дітей в ізоляторі і залишається там до приходу батьків чи госпіталізації.

4. Після перенесеного захворювання діти в заклад приймаються тільки за наявності довідки лікаря-педіатра з вказівкою діагнозу, довготривалості та проведеного лікування, відомостей про відсутність контакту з інфекційними хворими, а також з рекомендаціями щодо індивідуального режиму кожній дитини.

5. Ранковий туалет дітей повинен проводитися вдома: батьки зобов`язані приводити дитину в заклад освіти  чистими, охайними та по сезону одягненими.

6. Одяг у дитячих шафах зберігається окремо: пакет для чистої білизни, пакет для брудної білизни, пакет для групового та вуличного взуття, для гребінця, головного убору, спортивної форми.

7. Не дозволяється приносити в дитячий колектив та зберігати в шафах солодощі, фрукти, іграшки та інші предмети.

8. Заборонено одягати на дітей прикраси, ланцюжки, так як все це може загрожувати життю і здоров`ю дітей, бути втраченими.

9. Приводити дитину в заклад дошкільної освіти не пізніше 8.30 години ранку.

10. Забирати дитину не пізніше 19.00 год.

11. Якщо дитина захворіла або відсутня через інші причини, батьки повинні негайно повідомити про це вихователя групи або сестру медичну старшу закладу.

12. У разі відсутності дитини без поважної причини більше 30 днів, батьки повинні повідомити вихователя групи або адміністрацію закладу.

13. Щодня особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряти особам, що не досягли 16 років та особам у нетверезому стані.

14. Оплату за утримання дитини в закладі необхідно здійснювати до 20-го числа місяця, так як ці кошти ідуть на закупівлю продуктів харчування для дітей.

15. Одягати дітей слід по сезону в залежності від температури повітря, в групі – в одно- двошаровий одяг, шкарпетки, взуття із задником. Слід пам`ятати, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій, стан здоров`я.

16. Конфліктні ситуації не слід вирішувати у присутності дитини, так як це травмує її психіку.

17. Поважати права педагога, не допускати нетактовної поведінки по відношенню до працівників закладу, дотримуватись морально-етичних норм і загальноприйнятих правил спілкування.

18. Якщо дитині сподобалася іграшка свого однолітка, слід чемно попросити її у нього.

19. Не можна брати іграшки, дидактичні посібники без дозволу вихователя.

20. Діти дошкільного віку повинні звертатися до дорослих по імені та по батькові.

21. Обладнання групи, іграшки, дидактичні посібники, книги, спортивний інвентар не можна ламати.

22. Про всі зауваження щодо роботи закладу повідомляти вихователя або директора.

23. Дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг.

24. Повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

25. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм.

26. Відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)
КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ (САНАТОРНИЙ) № 39
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Погоджено                                                                                                 Затверджено

на педагогічній раді                                                                              директор ЗДО №39

25.02.2021р.                                                                                                Кушнір Л.Г.

протокол № 3                                                                                             наказ №42 від 04.02.2021р.

1. Загальні положення
1.1. Положення про академічну доброчесність в ЗДО №39 (далі – Положення) закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування осіб, що працюють та навчаються в закладі дошкільної освіти №39 (далі – «ЗДО»).
1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ЗДО №39, Правил внутрішнього розпорядку, Колективного договору та інших нормативно-правових актів та на виконання основних завдань діяльності колективу ЗДО.
1.3. Педагогічні працівники ЗДО зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм етики, моралі, поважати гідність осіб, які працюють в ЗДО, підтримувати систему демократичних відносин між працівниками, сприяти підвищенню морально-психологічного клімату в колективі, спрямовувати свої дії на зміцнення авторитету ЗДО.
2. Дотримання академічної доброчесності в ЗДО передбачає:
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
– дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
– надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічнудіяльність;
– контроль за дотриманням академічної доброчесності педагогами;
– об’єктивне оцінювання результатів навчання і виховання.
2.1. 3ДО в своїй діяльності керується принципом незалежності отримання освітніх послуг від впливу політичних партій, громадських і релігійних організацій. Створення та діяльність політичних партій, суспільно-політичних рухів, релігійних об’єднань в ЗДО не допускається. Адміністрація ЗДО гарантує дотримання в стінах закладу ст. 36 Конституції України. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі. Педагогічні та інші співробітники ЗДО є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. Жодний адміністративний тиск з приводу політичних переконань, а також характеру волевиявлення членів колективу через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії є недопустимим. ЗДО є закладом, відкритим для діалогу з представниками різних політичних ідеологій, окрім тих, які ставлять під сумнів незалежність України, закликають до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропагують війну, насильство, розпалюють міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу, пропагують посягання на права і свободи людини, здоров’я населення.
2.2. Дотримання академічної доброчесності в ЗДО пов’язане із сповідуванням педагогічними працівниками наступних принципів:
2.2.1. Верховенства права. В середовищі закладу пріоритетом повинно бути дотримання принципу верховенство права – панування в суспільних відносинах правових смислів і цінностей, а саме: справедливості, добра, свободи, правової рівності, поваги до людської гідності, честі, істини тощо.
2.2.2. Законності. У своїй діяльності члени колективу мають суворо дотримуватися Конституції України, законів та підзаконних актів.
2.2.3. Соціальної справедливості. У взаємовідносинах між членами колективу важливим є забезпечення свободи, справедливості, розвитку особистості та її активної участі у житті держави та ЗДО, а також повага до гідності кожної особи, нетерпимості щодо аморальної та неетичної поведінки.
2.2.4. Науковості. Педагогічні працівники зобов’язані об’єктивно висвітлювати наукові факти, поняття; розкривати причинно-наслідкові зв’язки явищ, що вивчаються; забезпечувати тісний зв’язок викладу матеріалу з життям.
2.2.5. Професіоналізму та компетентності. Передбачає наявність у педагогів управлінських здібностей, моральних якостей, внутрішньої культури, емоційного інтелекту, знання ділового етикету, ґрунтовних знань, виконання своїх обов’язків на належному рівні, високу організацію праці.
2.2.6. Партнерства і взаємодопомоги. Означає сприйняття всіх учасників освітнього процесу як рівноправних сторін.
2.2.7. Відкритості й прозорості. Усі процеси, документи в ЗДО, які стосуються освітньої, господарської та фінансової діяльності є прозорими, відкритими, що забезпечує можливість громадського контролю.
2.2.8. Відповідальності. Педагогічні працівники ЗДО мають брати на себе відповідальність за результати своєї діяльності, виконувати взяті на себе зобов’язання, дотримуватися норм цього Положення.
2.3. Дія цього Положення поширюється та є обов’язковою до виконання для всіх учасників освітнього процесу в ЗДО. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання дане Положення, повинні бути ознайомлені з його змістом.
2.4. Положення публікується на офіційному веб-сайті ЗДО.
3. Політика академічної доброчесності
3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання і виховання дошкільників, упровадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів освітнього процесу
3.2. Академічна доброчесність педагогічних працівників спрямована на:
3.2.1. дотримання загальноприйнятих етичних норм, положень Конституції України, норм законодавства України, локальних нормативних актів ЗДО;
3.2.2. повагу до дітей, які виховуються, їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
3.2.3. об’єктивне та неупереджене оцінювання знань та вмінь вихованців; ефективне виконання своїх функціональних обов’язків; підвищення кваліфікації;
3.2.4. дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;
3.2.5. здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності педагогічними працівниками;
3.2.6. дотримання законодавства із запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів;
3.2.7. негайного повідомлення адміністрації ЗДО у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;
3.2.8. нести відповідальність за порушення академічної доброчесності.
4. Етичні норми академічної діяльності педагогічних працівників
4.1. Педагогічний працівник має дотримуватися моральних норм і правил етичної поведінки та принципів академічної доброчесності, зокрема:
4.1.1. сприяти становленню та розвитку партнерських відносин між учасниками освітнього процесу;
4.1.2. сприяти формуванню та поширенню позитивного іміджу ЗДО;
4.1.3. шанобливо ставитися до державної символіки;
4.1.4. зберігати та примножувати славні традиції ЗДО;
4.1.5. виявляти толерантність та повагу до релігії, культури, звичаїв та традицій батьків, співробітників ЗДО всіх національностей;
4.1.6. допомагати співробітникам закладу, що опинилися у складних життєвих обставинах;
4.1.7. не принижувати будь-яким чином гідність педагога.
4.1.8. Для запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного із неакадемічним характером відносин, педагогічному працівнику слід уникати двозначних відносин з батьками, у тому числі протидіяти прямому чи опосередкованому отриманню подарунків або послуг від батьків.
4.2. Порушенням академічної доброчесності вважається:
4.2.1. академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;
4.2.2. самошіагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;
4.2.3. академічна фальсифікація та фабрикація; публікація вигаданих результатів досліджень;
4.2.4. приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні наукового продукту;
4.2.5. оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань;
4.2.6. обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої діяльності чи організації освітньої процесу, у тому числі при заповненні анкети для рейтингування педагогічних працівників;
4.2.7. хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
4.3. Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень. Перевірці на академічний плагіат підлягають:
4.3.1. навчальні (курсові роботи (проекти), реферати тощо) та кваліфікаційні (дипломні роботи, (проекти)) роботи, науково-методичні праці (навчальні посібники, конспекти лекцій), монографії та інші роботи, що вимагають рекомендації науково-методичної ради КВНЗ «ВАНО» до видання. Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють завідувачі кафедр;
4.3.2. рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів. Організацію перевірки здійснюють головні редактори наукових журналів (відповідальні секретарі) та керівники структурних підрозділів, які організовують відповідні заходи.
4.4. Форми академічного плагіату:
4.4.1. використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
4.4.2. перефразування або цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
4.4.3. спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;
4.4.4. представлення в якості власного твору (есе, курсової роботи, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки;
4.4.5. посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;
4.4.6. повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (курсової, дипломної тощо);
4.4.7. повторна публікація своїх наукових результатів.
5. Заходи з попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності
5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності в ЗДО використовується наступний комплекс профілактичних заходів:
5.1.1. інформування педагогічних працівників про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
5.1.2. визнання в ЗДО принципу відкритості, що забезпечує можливість громадського контролю академічної діяльності, адміністративної та фінансової прозорості, шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації;
5.1.3. проведення семінарів із педагогами з питань інформаційної діяльності ЗДО, правильності написання наукових робіт;
5.1.4. ознайомлення педагогічних працівників із цим Положенням.
6. Відповідальність за недотримання норм та правил академічної доброчесності
6.1. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
– відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
7. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики
7.1. Контроль за дотриманням норм академічної доброчесності та етики покладається на адміністрацію та методичну раду ЗДО.
7.2. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:
– ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;
-особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;
– знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;
– оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.
7.3. За дії (бездіяльність), що цим Законом визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.
8. Заключні положення
8.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради ЗДО та вводиться в дію наказом директора ЗДО.
8.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО та вводяться в дію наказом директора.

ПЛАН заходів ЗДО №39,
спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)
серед вихованців та працівників

                                                                       Затверджено

                                                                                  директор ЗДО №39

                                                                  Кушнір Л.Г

                                                                                                     наказ № 139 від 21.09.2020р.

1. Сприяння запобіганню та протидії булінгу (цькуванню):
– інформаційно-просвітницька діяльність серед працівників закладу щодо булінгу (цькування) та нетерпимого ставлення до насильницької моделі поведінки у міжособистісних стосунках;
– профілактична діяльність, спрямована на запобігання вчиненню працівниками стосовно дитини та пра-цівників булінгу (цькування);

– координація діяльності та взаємодії між закладом освіти та іншими суб’єктами реагування на випадки булінгу (цькування) в закладі освіти на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці з метою урахування пропозицій до плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– вжиття заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг об’єктам, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або потерпіли від булінгу (цькування) згідно з рішенням комісії закладу освіти з розгляду випадків булінгу (цькування).

2. Забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища:
– розроблення плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню);

– проведення моніторингу ефективності виконання плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти, виявлення проблем у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню), вжиття заходів для їх вирішення.

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності)

заяв про випадки булінгу (цькування) в  закладі дошкільної освіти 

Відповідно до Закону України “Про освіту” керівник закладу дошкільної освіти:

– здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;

– сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

– забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі: з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

– розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

– забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.

Якщо дитина стала свідком булінгу в закладі освіти, передусім вона може розказати про це батькам, вихователю, психологу.

Окрім цього, батьки можуть звернутись на гарячу лінію ГО «Ла Страда – Україна» з протидії насильству в сім’ї або із захисту прав дітей; до соціальної служби з питань сім’ї, дітей та молоді; Національної поліції України; Центру надання безоплатної правової допомоги.

Якщо педагог або інший працівник закладу освіти став свідком булінгу, то він має повідомити керівника закладу незалежно від того, чи поскаржилась йому жертва булінгу чи ні.

Слід запам’ятати:

1. Заяву про випадки булінгу у закладі освіти має право подати будь-який учасник освітнього процесу.

2. Заява подається керівнику закладу освіти відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

3. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

4. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.

5. Якщо випадок цькування був єдиноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу.

6. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. На основі рішення комісії з розгляду випадків булінгу (цькування), яка кваліфікувала випадок як булінг (цькування), а не одноразовий конфлікт чи сварка, тобто відповідні дії носять систематичний характер, директор :

– повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

– забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування) (далі – Заходи).

2. Заходи здійснюються вихователем-методистом у взаємодії з практичним психологом та затверджуються директором закладу.

3. З метою виконання Заходів можна запроваджувати консультаційні години у практичного психолога, створювати скриньки довіри, оприлюднювати телефони довіри.

Відповідальність осіб причетних до булінгу (цькування)

1. Відповідальність за булінг (цькування) встановлена статтею 173 п.4 Кодексу України про адміністративні правопорушення такого змісту:

«Стаття 173 п.4» . Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

Булінг (цькування), тобто діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, -тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Неповідомлення директором закладу уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до двадцяти процентів заробітку.

Картинки по запросу візерунки для вишиванки